Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 4: Hỏi ai đó đang ở đâu?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 4: Hỏi ai đó đang ở đâu?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 4: Hỏi ai đó đang ở đâu?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 3: Ngân hàng ở đâu vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 3: Ngân hàng ở đâu vậy?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 3: Ngân hàng ở đâu vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 2: Bưu điện ở đâu vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 2: Bưu điện ở đâu vậy?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 2: Bưu điện ở đâu vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 1: Bảo tàng ở đâu vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 1: Bảo tàng ở đâu vậy?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 1: Bảo tàng ở đâu vậy?)