Tác giả:Linsay ( Le Ha Thi My Linh)

Đánh giá

5

JOB - NGHỀ NGHIỆP

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

supervisor

supervisorn /ˈsupərˌvaɪzər/

người giám sát

Is your supervisor in yet?

babysit

babysitv /'beɪbisɪt/

giữ trẻ hộ (trong khi bố mẹ đi vắng)

Tom babysat his cousins while their parents were gone.

teacher

teachern /ˈtiː.tʃər/

giáo viên

My dream is to become a teacher.

actress

actressn /ˈæktrəs/

diễn viên nữ

She's the highest-paid actress in Hollywood.

actor

actorn /ˈæktər/

diễn viên nam, diễn viên

Who's your favourite actor?

chemist

chemistn /ˈkemɪst/

dược sĩ

Did you go to the chemist's?

nurse

nursen /nərs/

y tá

I am very grateful to the nurse taking care of me that day.

real estate agent

real estate agentn /ril ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənt/

nhân viên bất động sản

He worked as a real estate agent.

florist

floristn /ˈflɔrɪst/

người bán hoa

The florist girl is very nice.

butcher

butchern /ˈbʊtʃər/

người bán thịt

He is a friendly butcher.

lawyer

lawyern /ˈlɔɪ.ər/

luật sư

I want to see my lawyer before I say anything.

doctor

doctorn /ˈdɑktər/

bác sĩ

The doctor prescribed some pills.

singer

singern /ˈsɪŋər/

ca sĩ

Are you a good singer?

computer programmer

computer programmern /kəmˈpjut̮ər ˈproʊɡræmər/

lập trình viên máy tính

My boyfriend is a computer programmer.

technician

techniciann /tɛkˈnɪʃn/

kỹ thuật viên, chuyên viên kỹ thuật

He is an excellent technician.

manager

managern /ˈmænɪdʒər/

giám đốc

My marketing manager is very professional.

teller

tellern /ˈtɛlər/

nhân viên ngân hàng

Paul met a teller at the bank.

assistant

assistantn /əˈsɪstənt/

trợ lý

She is a successful assistant.

architect

architectn /ˈɑrkəˌtɛkt/

kiến trúc sư

Bevan is the architect of England.

accountant

accountantn /əˈkaʊntnt/

kế toán viên

Her husband is an accountant of her company.