Tác giả: Difference

Đánh giá

5

ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ VERB-ING

Tiếng Anh phổ thông

Từ vựng 20

allow

allowv /əˈlaʊ/

cho phép

I'm surprised governments allow gambling.

resist

resistv /rɪˈzɪst/

phản đối

The bank strongly resisted cutting interest rates.

stop

stopv /stɑp/

dừng

Suddenly everyone stopped talking.

escape

escapev /ɪˈskeɪp/

thoát khỏi

He escaped drowning.

detest

detestv /dɪˈtɛst/

cực kỳ ghét

She detested traveling in hot weather.

deny

denyv /dɪˈnaɪ/

phủ nhận

Neil denies breaking the window.

delay

delayv /dɪˈleɪ/

làm chậm trễ, trì hoãn

He delayed telling her the news, waiting for the right moment.

forgive

forgivev /fərˈɡɪv/

tha thứ

She eventually forgave him for forgetting her birthday.

finish

finishv /ˈfɪnɪʃ/

hoàn tất, hoàn thành

I have finished doing my homework.

prevent

preventv /prɪˈvɛnt/

ngăn chặn

In emergency, add a little water to prevent sticking.

miss

missv /mɪs/

bỏ lỡ

I only just missed being run over by a bus this morning.

keep

keepv /kip/

giữ, duy trì, tiếp tục

He keeps rowing despite the strong wind.

involve

involvev /ɪnˈvɑlv/

liên quan đến

The plan could involve closing several factories.

suggest

suggestv /səɡˈdʒɛst/

đề nghị, đề xuất, gợi ý

My doctor also suggests eating good healthy meals.

enjoy

enjoyv /ɪnˈdʒɔɪ/

thích thú

Do you enjoy cooking or do you just see it as a chores?

dislike

dislikev /dɪsˈlaɪk/

không thích

dislike drinking wine.

consider

considerv /kənˈsɪdər/

xem xét

He's considering buying a used car.

avoid

avoidv /əˈvɔɪd/

tránh, ngăn ngừa

I'm trying to avoid eating fast-food.

appreciate

appreciatev /əˈpriʃiˌeɪt/

cảm kích

I appreciate having had the opportunity to speak with you.

anticipate

anticipatev /ænˈtɪsəˌpeɪt/

mong đợi, chờ đợi

They anticipate having several applicants for the job.