HAPPY 4th BIRTHDAY: THÊM 1 TUỔI - TẶNG 1 NĂM. Áp dụng cho TẤT CẢ bộ từ vựng trên hệ thống, và cả tài khoản VIP & VIP Plus. Cơ hội Duy nhất trong năm. Tìm hiểu & Nâng cấp TẠI ĐÂY nha mems!^^

×

Tác giả: Difference

Đánh giá

5

THE BODY - CƠ THỂ CON NGƯỜI

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

nose

nosen /noʊz/

cái mũi

She has a straight and high nose.

toe

toen /toʊ/

ngón chân

Her toe is nice.

head

headn /hed/

cái đầu

Put this hat on to keep your head warm.

finger

fingern /ˈfɪŋɡər/

ngón tay

I cut my finger chopping onions last night.

hair

hairn  /hɛr/

tóc

I'm going to get my hair cut.

hand

handn /hænd/

bàn tay

You have to hold my hand when we cross the road.

thigh

thighn /θaɪ/

bắp đùi

He has a strong big thigh.

waist

waistn /weɪst/

eo

These trousers are a bit tight around my waist.

knee

kneen /ni/

đầu gối

She took the child and sat it on her knee.

hip

hipn /hɪp/

hông

She stood with her hands on her hips.

leg

legn /lɛɡ/

cái chân

My legs are so strong because of riding a bicycle.

back

backn /bæk/

lưng

I've got a bad back.

chest

chestn /tʃɛst/

ngực

She went to the doctor because of her chest pain.

elbow

elbown /ˈɛlboʊ/

khuỷu tay

He rested his elbows on his knees.

arm

armn /ɑrm/

cánh tay

My arms ache from carrying this bag.

shoulder

shouldern /ˈʃoʊldər/

vai

I rested my head on his shoulder.

neck

neckn /nɛk/

cổ

She wore a gold chain around her neck.

chin

chinn /tʃɪn/

cằm

She sat behind the table, her chin resting in her hands.

mouth

mouthn /maʊθ/

cái miệng

Open your mouth wide and say.

face

facen  /feɪs/

khuôn mặt

She's got a long, thin face.