Tác giả:Phương Trần

Đánh giá

5

Unit 8: Tiếng Anh Lớp 8

Tiếng Anh phổ thông

Từ vựng 20

typhoon

typhoonn /taɪˈfun/

bão, cơn bão

Thousands of people lost electricity after a typhoon hit Australia.

urban

urbanadj /ˈərbən/

(thuộc) thành phố, đô thị

People moved to the urban areas for jobs.

struggle

strugglen /ˈstrʌɡl/

sự đấu tranh

Clearly there will be a power struggle within the party.

stain

stainn /steɪn/

vết bẩn, vết ố

It has left a stain on the carpet.

rural

ruraladj /ˈrʊrəl/

(thuộc) nông thôn, thôn dã

She grew up in rural Utah.

remote

remoteadj /rɪˈmoʊt/ 

hẻo lánh

It is very dangerous to travel to remote areas.

rainforest

rainforestn /ˈreɪnˌfɔrəst/

rừng mưa nhiệt đới

Amazon is a rainforest.

peace

peacen  /pis/

hòa bình

The police act on the public's behalf to keep the peace.

plentiful

plentifuladj /ˈplɛntɪfl/

dồi dào, phong phú

The job in the job centre is plentiful.

permanently

permanentlyadv /ˈpɜːrmənəntli/

lâu dài, vĩnh viễn

Much of the land in Alaska was permanently frozen.

migrant

migrantn /ˈmɑɪ·ɡrənt/

người di cư

The cities are full of migrants looking for work.

drought

droughtn /draʊt/

hạn hán

The drought is becoming increasingly severe.

definitely

definitelyadv /ˈdef·ə·nət·li/

chắc chắn

His hair is definitely grayer.

adequate

adequateadj /ˈædəkwət/

đầy đủ, cân xứng

Have we got adequate food for 20 guests?

wound

woundn /wuːnd/

vết thương

An autopsy revealed an unlikely wound on the victim’s thigh.

wheelchair

wheelchairn /ˈwiltʃɛr/

xe lăn

He's been confined to a wheelchair since the accident.

victim

victimn /ˈvɪktəm/

nạn nhân

This bank is a victim of hackers.

treatment

treatmentn /ˈtritmənt/

(y học) sự điều trị, sự chữa trị

She was undergoing treatment for breast cancer.

damage

damagen /ˈdæmɪdʒ/

sự thiệt hại, tổn thất

The earthquake caused great damage.

tissue

tissuen /ˈtɪʃu/

(sinh vật học) mô

This machine can see skin tissues and blood cells.