Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: American history

VOCA đăng lúc 16:31 31/01/2019

Giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Tổng hợp các video đối thoại tiếng Anh cơ bản, vui nhộn và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên, và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 8: American history | Lịch sử nước Mỹ

Roy: Let's decide a topic. What is the most important event or person in American history.
Roy: Hãy chọn một chủ đề đi mọi người. Một sự kiện hoặc nhân vật quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. 
Anne: Does anyone have a good opinion?
Anne: Có ai có ý kiến hay nào cho chủ đề này không? 
Olivia: What about the American president? If we know the president, we can understand the history easily!
Olivia: Về tổng thống Mỹ được không? Nếu bọn mình biết về họ, bọn mình có thể hiểu được lịch sử một cách dễ dàng! 
Anne: Wow, that's a great idea!
Anne: Wow, ý này hay đấy! 
Roy: Starting from the first president, George Washington, Abraham Lincoln the 16th , Franklin Roosevelt, the 32nd, John Kennedy 35th, and more. There are many famous ones.
Roy: Bắt đầu từ tổng thống đầu tiên là George Washington, rồi tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln, tổng thống thứ 32 Franklin Roosevelt, tổng thống thứ 35 John Kennedy, và còn nhiều người nữa. Có rất nhiều những tổng thống nổi tiếng.
Anne: That's right. George Washington has led the victory in the Revolutionary War and is known as the father of the United States.
Anne: Đúng vậy. Tổng thống George Washington đã giành chiến thắng trong cuộc Cách Mạng Mỹ và được gọi là ‘Người Cha của Đất Nước Hoa Kỳ’
Olivia: Lincoln was the one who ended slavery system in the American Civil War.
Olivia: Tổng thống Lincoln là người đã chấm dứt chế độ nô lệ trong Cuộc nội chiến Hoa Kỳ. 
Roy: And, there is a symbol of liberal democracy John F Kennedy.
Roy: Và, một biểu tượng của nền dân chủ tự do, là tổng thống John F. Kennedy. 
Anne: hmm but over 40 presidents are just too many
Anne: Hmm. Nhưng hơn 40 vị tổng thống là một con số không nhỏ đâu.
John: Is it really over 40? What a headache!
John: Hơn 40 thật sao? Thật là nhức đầu mà! 
Olivia: I think we will never finish this. Is there any other topic?
Olivia: Mình nghĩ bọn mình sẽ không bao giờ hoàn tất chủ đề này được đâu. Có ai  có chủ đề nào khác không? 
John: What about a war? Shoo! Shoo!
John: Thế nói về một cuộc chiến tranh thì sao? Bằng! Bằng! 
Roy: I think that's good too. The wars that changed American history. Such as American Civil War, revolutionary war, or even World War one and two aren't bad either.
Roy: Mình nghĩ ý này hay đấy. Hãy nói về những cuộc chiến tranh đã làm thay đổi lịch sử nước Mỹ, chẳng hạn như Cuộc nội chiến Hoa Kỳ, cuộc Cách mạng Mỹ, hoặc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai cũng là những chủ đề rất hay đấy. 
Olivia: I don't like a war topic. It's still a fighting.
Olivia: Um .. mình không thích chủ đề về chiến tranh ... Toàn là đánh nhau mà thôi! 
Anne: Hmm. what about a life change after the war?
Anne: Hm. Vậy còn chủ đề đời sống thay đổi sau chiến tranh thì sao? 
Roy: hmm. After the world war, there was the ‘Great Depression’
Roy: Hm. Sau chiến tranh thế giới, đã có một cuộc ‘Đại suy thoái’. 
John: That’s too hard!
John: Chủ đề đó khó lắm! 
Anne: Then, what about this? I have a great idea!
Anne: Vậy chủ đề này thì sao? Mình có ý này hay lắm! 
Roy: what is it?
Roy: Là gì vậy? 
Anne: We should start from the beginning of America. The moment when Columbus finds the continent. Shifting a viewpoint.
Anne: Bọn mình nên bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên hình thành nên nước Mỹ. Khoảnh khắc khi Columbus tìm thấy châu Mỹ. Đem đến một tầm nhìn mới.
John: I know Columbus very well
John: Mình biết rất rõ về Columbus.
Olivia: I love it!
Olivia: Mình thích ý này! 
Roy: Great!
Roy: Tuyệt
Roy: Let's pick a topic on Columbus and gather information and data from every one of us.
Roy: Bọn mình hãy chọn chủ đề về Columbus nhé, và sau đó sẽ tập hợp dữ liệu và thông tin từng người tìm được. 
John: Yes sir!
John: Vâng thưa sếp!

Thảo luận