Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Preparation for a Math examination

VOCA đăng lúc 16:43 31/01/2019

Giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Học tiếng Anh qua Video đối thoại tiếng Anh cơ bản, đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 9: Preparation for a Math examination | Chuẩn bị cho kỳ thi Toán

John: I don't understand…
John: Mình không hiểu gì hết ...
Kevin: John, what's wrong?
Kevin: John, chuyện gì vậy?
John: I'm studying for a math exam. And I keep getting wrong answers. It is this one.
John: Mình đang ôn bài chuẩn bị kiểm tra Toán. Và mình cứ giải sai mãi. Câu này nè.
Kevin: hmm it's 12. Isn't it correct?
Kevin: Hmm. Kết quả là 12! Đúng không?
John: See? I got the same answer, but the answer sheet says it's 16. 
John: Thấy chưa? Mình cũng ra kết quả như vậy, nhưng ở bài giải lại là 16.
Kevin: What? The answer sheet must be incorrect! We are correct
Kevin: Cái gì? Mình nghĩ bài giải bị sai rồi! Đáp án của chúng mình mới đúng.
Anne: How's your study for exams going?
Anne: Các cậu ôn bài chuẩn bị thi đến đâu rồi?
John: Anne: Come here! Can you solve this problem?
John: Anne! Đến đây! Cậu có thể giải bài toán này không? 
Anne: What is this? it's 16, isn't it?
Anne: Bài này ư? Đáp án là 16, phải không?
Kevin: What? No way!
Kevin: Sao? Không thể nào!
John: You are right! the answer says 16! how did you solve it ?
John: Câu đúng rồi! Câu trả lời trong đáp án là 16! Làm thế nào mà cậu ra được đáp án vậy?
Anne: Before you solve this, look at this!
Anne: Trước khi làm, cậu hãy xem qua câu này đã.
Kevin: Hey I can solve this one! Are you looking down on us?
Kevin: Này, câu này mình giải được đấy nhé! Cậu xem thường chúng mình sao?
Anne: What do you think the answer is..
Anne: Vậy các cậu nghĩ gì đáp án là bao nhiêu?
Kevin & John: 8!
Kevin & John: 8!
Anne: Nope! it's wrong! The answer is 6.
Anne: Không! Sai  rồi! Đáp án là 6.
Kevin: No way!
Kevin: Không đời nào!
Anne: The arithmetic operation tells you to calculate multiplication and division first and then calculate addition and subtraction. 
Anne: Theo quy tắc số học thì chúng ta cần ưu tiên nhân, chia trước, và sau đó mới đến cộng và trừ.
John: Oh so first you do 2 times 2 and it's 4. And when you add two, it's 6.
John: Oh, vậy là cậu lấy 2 nhân 2 là 4 trước. Rồi sau đó cộng thêm 2, là ra 6!
Anne: That’s right! Good job! Now try to solve this problem
Anne: Đúng vậy! Làm tốt lắm! Bây giờ, hãy thử lại bài toán này đi.
John: Oh you are right. I have to calculate multiplication first! Thanks Anne
John: Ồ cậu đúng rồi, mình phải làm phép nhân trước! Cảm ơn Anne!
Anne: No problem
Anne: Không có gì.
Kevin: Anne, I cannot get this area of this shape. Also I don't understand what fraction is. And…
Kevin: Anne, mình không thể tính được diện tích của cái hình này. Mình cũng không hiểu gì về phân số nữa. Và cả…
John: Oh no Kevin. The exam covers all these.
John: Ôi trời, Kevin. Bài thi bao gồm tất cả những phần đó đó.
Kevin: Mathematic is too hard.
Kevin: Môn toán sao mà khó quá đi.
John: All right, let's play one basketball game for a quick break just one game
John: Được rồi, chúng mình hãy giải lao một chút bằng một trận bóng rổ đi. Chỉ một trận thôi.
Kevin: I agreed! That's a great idea!
Kevin: Mình đồng ý! Ý tưởng này hay đấy.
Anne: Oh! John, Kevin ..
Anne: Ôi trời, John, Kevin ơi…

 

Thảo luận