1000 Essential Phrases for The TOEIC Test
Từ vựng

1000 Essential Phrases for TOEIC Test: 1000 cụm từ TOEIC thường gặp nhất trong mọi bài thi

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 87

LISTENING VERB 1

0/16

LISTENING VERB 2

0/15

LISTENING VERB 3

0/16

LISTENING VERB 4

0/16

LISTENING VERB 5

0/16

LISTENING VERB 6

0/14

LISTENING VERB 7

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/109

LISTENING VERB 8

0/13

LISTENING VERB 9

0/16

LISTENING VERB 10

0/14

LISTENING VERB 11

0/15

LISTENING VERB 12

0/16

LISTENING VERB 13

0/16

LISTENING VERB 14

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/105

LISTENING VERB 15

0/15

LISTENING VERB 16

0/14

LISTENING VERB 17

0/14

LISTENING VERB 18

0/14

LISTENING VERB 19

0/14

LISTENING VERB 20

0/14

LISTENING VERB 21

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/100