EFFORTLESS ENGLISH

EFFORTLESS ENGLISH: KHÓA HỌC 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO 'TÍN ĐỒ' EFFORTLESS ENGLISH

Học 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp từ giáo trình Effortless English (Luyện nói tiếng Anh như người Bản ngữ) của tác giả AJ Hoge.

Xem chi tiết

Chủ đề 220

GREEN TEA

0/20
GREEN TEA
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

BÀI KIỂM TRA TUẦN 9

0/124

LEMON DOG'S LUCKY DAY 1

0/18

LEMON DOG'S LUCKY DAY 2

0/19

MOSQUITOS

0/16

MOVIE STAR

0/18

ROACH VACATION

0/17

SWEET DREAMS

0/17

INTRO 1

0/18

BÀI KIỂM TRA TUẦN 10

0/123

INTRO 2

0/15

EMOTIONAL MASTERY 1

0/19

EMOTIONAL MASTERY 2

0/17

BELIEFS 1

0/17

BELIEFS 2

0/17

THOUGHT MASTERY 1

0/15

THOUGHT MASTERY 2

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 11

0/119

MODELS 1

0/17

MODELS 2

0/16

REPETITION 1

0/17

REPETITION 2

0/18

IDENTITY 1

0/17

IDENTITY 2

0/18