EFFORTLESS ENGLISH

EFFORTLESS ENGLISH: KHÓA HỌC 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO 'TÍN ĐỒ' EFFORTLESS ENGLISH

Học 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp từ giáo trình Effortless English (Luyện nói tiếng Anh như người Bản ngữ) của tác giả AJ Hoge.

Xem chi tiết

Chủ đề 220

MOVING AS A CHILD 5

0/10
MOVING AS A CHILD 5
Từ đã thuộc: 0/10
Học ngay

PARENTS 1

0/11

PARENTS 2

0/11

BURNING MAN 1

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 21

0/79

BURNING MAN 2

0/14

TICKET ON THE TRAIN 1

0/14

TICKET ON THE TRAIN 2

0/14

NEW SCHOOL YEAR 1

0/11

NEW SCHOOL YEAR 2

0/11

MUSIC FESTIVAL 1

0/15

MUSIC FESTIVAL 2

0/11

BÀI KIỂM TRA TUẦN 22

0/90

MUSIC FESTIVAL 3

0/11

MUSIC FESTIVAL 4

0/11

ASSISTED LIVING 1

0/15

ASSISTED LIVING 2

0/14

VISIT TO SAN FRANCISCO 1

0/9

VISIT TO SAN FRANCISCO 2

0/9

VISIT TO SAN FRANCISCO 3

0/10

BÀI KIỂM TRA TUẦN 23

0/79

VISIT TO SAN FRANCISCO 4

0/10

LAS VEGAS 1

0/11

LAS VEGAS 2

0/10