VOCA FOR ENGLISH GRADE 9
Từ vựng

VOCA for English Grade 9: 606 từ vựng tiếng Anh lớp 9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 43

A VISIT FROM A PEN PAL (LISTENING AND SPEAKING)

0/17

A VISIT FROM A PEN PAL (READ)

0/19

A VISIT FROM A PEN PAL (WRITING & LANGUAGE FOCUS)

0/17

CLOTHING (LISTENING AND SPEAKING 1)

0/15

CLOTHING (LISTENING AND SPEAKING 2)

0/19

CLOTHING (READING AND WRITING)

0/19

CLOTHING (WRITING AND LANGUAGE FOCUS)

0/21

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/127

A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (LISTENING AND SPEAKING)

0/20

A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (READ)

0/17

A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (WRITING AND LANGUAGE)

0/13

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE (LISTENING & SPEAKING)

0/17

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE (READ)

0/18

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE (WRITING & LANGUAGE)

0/15

THE MEDIA (LISTENING AND SPEAKING 1)

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/120

THE MEDIA (LISTENING AND SPEAKING 2)

0/17

THE MEDIA (READ)

0/16

THE MEDIA (WRITING AND LANGUAGE FOCUS)

0/12

THE ENVIRONMENT (LISTENING AND SPEAKING 1)

0/17

THE ENVIRONMENT (LISTENING AND SPEAKING 2)

0/19

THE ENVIRONMENT (READ)

0/19

THE ENVIRONMENT (WRITING AND LANGUAGE FOCUS)

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/114