ENGLISH GRAMMAR FOR ADVANCED (C1) banner

English Grammar For Advanced (C1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Nâng cao

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 14

CONJUNCTIONS: COORDINATING

0/20
CONJUNCTIONS: COORDINATING
Câu đã thuộc: 0/20
Học ngay

CONJUNCTIONS: CORRELATIVE

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CONJUNCTIONS: SUBORDINATING

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WISH: FORMS AND FUNCTIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

RELATIVE: PRONOUNS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

RELATIVE: ADVERBS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

RELATIVE: PREPOSITIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

FUTURE: OTHER EXPRESSIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CAUSATIVE

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SENTENCES: COMPLEX

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: NOT

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: NEGATIVE ADVERBIALS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: EXPRESSIONS WITH NO

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 

cefr grammar
Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- English Grammar For Elementary (A1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ cấp 
- English Grammar For Pre Intermediate (A2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ trung cấp 
- English Grammar For Intermediate (B1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Trung cấp
- English Grammar For Upper Intermediate (B2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Cao trung cấp
- English Grammar For Advanced (C1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Nâng cao
- English Grammar For Proficiency (C2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở cấp độ Thành thạo 


Trong khóa học tiếp theo này: English Grammar For Advanced (C1), VOCA cung cấp cho bạn hơn 20 chủ  điểm ngữ pháp, giúp bạn củng cố những kiến thức nền, làm quen và học cách sử dụng những mệnh đề trong tiếng Anh cũng như những đơn vị liên kết để có thể hình thành một văn bản về bất kỳ đề tài nào trong cuộc sống. Ngoài ra, với những chủ điểm ngữ pháp về những cấu trúc câu ghép và câu phức sẽ giúp người học nắm được đa dạng những phương thức khác nhau để tạo thành những đơn vị câu hay và ý nghĩa.

Cấu trúc nội dung khóa học gồm: 

- 6 bài học về những thành phần đơn và cơ bản cấu tạo nên từ và câu trong tiếng Anh: When-Clause|Mệnh Đề Chứa When, While-Clause (Mệnh Đề Chứa While), Coordinate Conjunction (Liên Từ Kết Hợp), Correlative Conjunction (Liên Từ Tương Quan), Subordinating Conjunction (Liên Từ Phụ Thuộc), Complex Sentence (Câu Phức).

- Tiếp theo là 2 cấu trúc thì trên sơ cấp: Future Perfect Continuous Tense (Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn), Future: Other Expressions (Những Cấu Trúc Khác Biểu Thì Tương Lai)

- 16 cấu trúc cấu tạo câu, đặc biệt là câu ghép, giúp người học diễn đạt rõ hơn ý nghĩa cần trình bày: Wish + Would (Câu Mong ước Với Would), Wish + Past Tense (Câu Mong ước Với Thì Quá Khứ), Wish + Past Perfect (Câu Mong ước Với Thì Quá Khứ Hoàn Thành), Hypothesis And Other Structures Of Wish (Tiền Giả Định Và Các Cấu Trúc Khác Của Wish), Causative (Câu Sai Khiến), The Active Causative Form (Câu Cầu Khiến Dạng Chủ Động), The Passive Causative Form (Câu Cầu Khiến Dạng Bị Động), Relative Pronouns (Đại Từ Quan Hệ), Relative Adverbs (Trạng Từ Quan Hệ), Prepositions In Relative Clauses (Giới Từ Trong Mệnh Đề Quan Hệ), Defining Relative Clauses (Mệnh Đề Quan Hệ Xác Định), Non-Defining Relative Clauses (Mệnh Đề Quan Hệ Không Xác Định), Inversion (Câu Đảo Ngữ), Inversion With Not (Đảo Ngữ Với Not), Inversion With Negative Adverbials (Đảo Ngữ Với Những Trạng Từ Mang Nghĩa Phủ Định), Inversion With No Expressions (Đảo Ngữ Với Cụm Từ Có 'No'). 

Sau khi hoàn thành khóa học English Grammar For Advanced (C1) này, bạn có thể hình thành khả năng hiểu được những văn bản dài hơn, bao gồm những văn bản có ý nghĩa ẩn dụ, hiểu được những bài phát biểu về những chủ đề trừu tượng. Ngoài ra, người học ở trình độ C1 còn có thể viết cũng như diễn đạt những chủ đề phức tạp, thậm chí là những chủ đề không am hiểu một cách lưu loát, trôi chảy, sử dụng thành thạo những câu ghép và câu phức để giúp câu văn hay bài viết thêm sinh động và ý nghĩa, làm chủ được cách sử dụng những đơn vị từ nối, đơn vị liên kết trong tiếng Anh.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả