Tác giả:Sống Yêu Thương

Đánh giá

5

10 CẶP TÍNH TỪ TRÁI NGHĨA

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

true

trueadj /tru/

thật, đúng

This story is true.

false

falseadj /fɔls/

sai, nhầm

If you think the answer is false, press the red button.

wet

wetadj /wet/ 

ẩm ướt

This is the first wet day for two months.

dry

dryadj /draɪ/ 

khô

The weather is dry in summer.

soft

softadj /sɔft/

êm dịu (nhạc)

I like a soft pilow.

hard

hardadj /hɑrd/

cứng

The plastic was chosen because it is very hard and durable.

poor

pooradj /pɔr/

nghèo

Most of the world's poorest countries are in Africa.

rich

richadj /rɪtʃ/

giàu, giàu có

We all know that some entrepreneurs get rich quick, but still, others do it even while they're young.

tall

talladj /tɔl/

cao

She's much taller than me.

short

shortadj /ʃɔrt/

thấp, lùn

That tree is short.

happy

happyadj /ˈhæpi/

hạnh phúc

She looks so happy.

sad

sadadj /sæd/

buồn rầu

I will be so sad if you can't come.

expensive

expensiveadj /ɪkˈspɛnsɪv/

đắt, mắc

It's a very expensive car.

cheap

cheapadj /tʃip/

rẻ

Food is usually cheaper in supermarkets.

fast

fastadj /fæst/

nhanh

He drives very fast.

slow

slowadj /sloʊ/

chậm

Progress was slower than expected.

beautiful

beautifuladj /ˈbiut̮əfl/ 

đẹp

The sight here is very beautiful.

ugly

uglyadj /ˈʌɡli/

xấu xí

What an ugly face!

new

newadj /nu/

mới

I buy new clothes.

old

oldadj /oʊld/

cũ, xưa, cổ

Museum is full of old things.