Tác giả:Phương Trần

Đánh giá

5

TỪ VỰNG VỀ ÂM THANH

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

shout at

shout atphrasal verb /ʃaʊt æt/

la mắng

My father shouted at me because I didn't finish my homework.

cackle

cacklen /ˈkækl/

cười chế nhạo

Our army lets out a cackle.

cough up

cough upphrasal verb /kɔf ʌp/

ho sặc sụa, ho ra (cái gì đó)

She coughed up phlegm all night.

shut up

shut upphrasal verb /ʃʌt ʌp/

câm mồm

Just shut up and listen!

confide in

confide inphrasal verb /kənˈfaɪd ɪn/

tâm sự, giải bày

It is important to have someone you can confide in.

listen to

listen tophrase /ˈlɪsn tu/

lắng nghe ai, cái gì

Please listen to me! I've got something important to tell you.

read

readv /rid/

đọc

She read the poem slowly and quietly.

spell

spellv /spɛl/

đánh vần

Shakespeare did not always spell his own name the same way.

pronounce

pronouncev /prəˈnaʊns/

phát âm

Very few people can pronounce my name correctly.

sound

soundv /saʊnd/

nghe có vẻ

His explanation sounds reasonable to me.

tell

tellv /tɛl/

cho biết

She told the attendant what kind of gas she wanted.

talk about

talk aboutphrasal verb /tɔk əˈbaʊt/

nói về, bàn về

Some people talk about things, some talk about people.

speak

speakv /spik/

nói chuyện

Can I speak to Susan?

quiet

quietadj /'kwaɪət/

yên tĩnh, yên lặng

It's so quiet without the kids here.

noisy

noisyadj /ˈnɔɪzi/

ồn ào

The restaurant is very noisy.

cry

cryv /kraɪ/

khóc

I could hear someone crying in the next room.

shout

shoutv /ʃaʊt/

hét lên, hô lên, la lên

There's no need to shout, I can hear perfectly well.

laugh

laughv /læf/

cười lớn, cười thành tiếng

We talked and laughed late into the night.

loud

loudadj /laʊd/

to, ầm ĩ (âm thanh)

The man’s voice was so loud that we all could hear him.

scream

screamv /skrim/

gào thét, hét lên

A spider landed on her pillow and she screamed.