Tác giả:Bùi Thị Lành

Đánh giá

5

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Tiếng Anh chuyên ngành

Từ vựng 20

injection

injectionn /ɪnˈdʒɛkʃn/

sự tiêm thuốc

Daily insulin injections are necessary for some diabetics.

hospital gown

hospital gownn /ˈhɑspɪt̮l ɡaʊn/

áo bệnh nhân

Hospital gown is long and loose.

medical chart

medical chartn /ˈmɛdɪkl tʃɑrt/

bảng theo dõi bệnh án

My doctor holds my medical chart.

operating room

operating roomn /ˈɑpəˌreɪtɪŋ rum/

phòng phẩu thuật

He's in the operating room.

obstetrician

obstetriciann /ˌɑbstəˈtrɪʃn/

bác sĩ khoa sản

My wife is an obstetrician.

emergency room

emergency roomn /ɪˈmərdʒənsi rum/

phòng cấp cứu

Her husband was transferred to the emergency room.

midwife

midwifen /ˈmɪdwaɪf/

nữ hộ sinh

My aunt is a midwife.

gurney

gurneyn /ˈɡərni/

giường cấp cứu

Tom was lying in the gurney.

hospital bed

hospital bedn /ˈhɑspɪt̮l bɛd/

giường bệnh

Hospital beds are not enough for patients.

crash

crashv /kræʃ/

va đụng, va vào

The car are broken after the crash.

stab

stabv /stæb/

đâm (bằng dao)

He was stabbed.

agony

agonyn /ˈæɡəni/

sự đau đớn

She lay there screaming in agony.

nosebleed

nosebleedn /ˈnoʊzblid/

chảy máu mũi, chảy máu cam

She gets a lot of nosebleeds.

sprain

sprainv /spreɪn/

bong gân

He sprained his ankle playing football.

gauze

gauzen /ɡɔz/

gạc (để buộc vết thương)

They used gauze to tie the wound.

stitch

stitchv /stɪtʃ/

khâu

This wound need to be stitched.

splint

splintn /splɪnt/

thanh nẹp (bó chỗ xương gãy)

The ​doctor put a splint on the ​arm and ​bandaged it up.

sting

stingv /stɪŋ/

chích

I've got stung by a bee.

graze

grazen /ɡreɪz/

chỗ da bị sầy, chỗ da bị xước

Her ​legs were ​covered with ​cuts and grazes.

unconscious

unconsciousadj /ʌnˈkɑnʃəs/

bất tỉnh

She was hit on the head by a stone and knocked unconscious.