HAPPY 4th BIRTHDAY: THÊM 1 TUỔI - TẶNG 1 NĂM. Áp dụng cho TẤT CẢ bộ từ vựng trên hệ thống, và cả tài khoản VIP & VIP Plus. Cơ hội Duy nhất trong năm. Tìm hiểu & Nâng cấp TẠI ĐÂY nha mems!^^

×

Tác giả:Trần Kiều Diễm

Đánh giá

3

TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

banquet

banquetn /ˈbæŋkwət/

buổi tiệc lớn, đại tiệc

Medieval banquets are held in the castle once a month.

beer

beern /bɪr/

bia

He asked for a bottle of beer.

candy

candyn /ˈkændi/

kẹo

Who wants the last piece of candy?

fatty pork

fatty porkn /ˈfæti pɔrk/

thịt heo mỡ

Fatty pork is also added to the core of the cake.

hot pot

hot potn /hɑt pɑt/

lẩu

I like to eat hot pot in the restaurant.

longevity

longevityn /lɔnˈdʒɛvət̮i/

sự sống lâu, sự trường thọ

We wish you both longevity.

prosperity

prosperityn /prɑˈspɛrət̮i/

sự thịnh vượng, sự phồn vinh, sự thành công

The country is enjoying a period of peace and prosperity.

parallel

paralleladj /ˈpærəˌlɛl/

song song

The road and the canal are parallel to each other.

ritual

ritualn /ˈrɪtʃuəl/

nghi lễ, nghi thức

Ken was very interested to learn about the religious rituals of the natives.

coconut

coconutn /ˈkoʊkəˌnʌt/

quả dừa

Coconuts are different from any other fruits because they contain a large quantity of oil.

jam

jamn /dʒæm/

mứt

The company has recipes for jams and preserves.

sticky rice

sticky ricen /ˈstɪki raɪs/

gạo nếp

The cake is made from sticky rice.

marigold

marigoldn /ˈmærəˌɡoʊld/

hoa cúc vạn thọ

Marigold is often used in traditional Tet of Vietnam.

kumquat tree

kumquat treen /ˈkʌmkwɑt tri/

cây quất

The kumquat tree with its ripe deep orange fruits is popular throughout the country.

envelope

envelopen /ˈɛnvəˌloʊp/

bao thư, phong bì

Children receive their "lucky money" inside red envelopes.

altar

altarn /ˈɔltər/

bàn thờ

Altars are usually found at shrines.

orchid

orchidn /ˈɔrkəd/

hoa lan

Orchid flower is considered a symbol of rare beauty and sophistication.

Lunar New Year

Lunar New Yearn /ˈlunər nu jɪr/

Tết Âm Lịch, Tết Nguyên Đán

Lunar New Year is Vietnam's main holiday.

apricot blossom

apricot blossomn /ˈæprɪkɑt ˈblɑsəm/

hoa mai

Apricot blossom is a symbol of wealth.

peach blossom

peach blossomn /pitʃ ˈblɑsəm/

hoa đào

Peach blossom is traditional at Tet in the North.