Tác giả:Hoàng Đình Bảo

Đánh giá

5

Tiếng Anh Cơ Bản

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

barber

barbern /ˈbɑrbər/

thợ hớt tóc, thợ cắt tóc

Our hair salon should hire a skilled barber.

darling

darlingn /ˈdɑːrlɪŋ/

người thân yêu

Oh darling, I love you so much.

propose

proposev /prəˈpoʊz/

cầu hôn

She remembers the night he proposed to her.

forever

foreveradv /fəˈrɛvər/

mãi mãi

I like the house, but I don't imagine I'll live there forever.

ring

ringn /rɪŋ/

chiếc nhẫn

He bought her a diamond ring.

wedding

weddingn /ˈwɛdɪŋ/

đám cưới

Do you know the date of Caroline and Matthew's wedding?

chocolate

chocolaten /ˈtʃɑklət/

sô cô la

I took her a box of chocolates.

sweet

sweetadj /swiːt/

ngọt ngào, ngào ngạt

I think handmade gifts are very sweet.

miss

missv /mɪs/

nhớ nhung

I really missed her when she went away.

heart

heartn /hɑrt/

trái tim

He's got a weak heart.

girlfriend

girlfriendn /ˈɡərlfrɛnd/

bạn gái

I've never met his girlfriend.

boyfriend

boyfriendn /ˈbɔɪfrɛnd/

bạn trai

He's not my boyfriend. We're just good friends.

alone

aloneadv /əˈloʊn/

một mình

She decided to climb the mountain alone.

date

daten /deɪt/

buổi hẹn hò

She has a date tonight.

artist

artistn /ˈɑːrtɪst/

họa sĩ

Monet is one of my favourite artists.

cashier

cashiern /kæʃˈɪər/

nhân viên thu ngân

Service attitude of the cashier is very friendly.

chef

chefn /ʃɛf/

đầu bếp

He is one of the top chefs in Britain.

babysitter

babysittern /ˈbeɪ.biˌsɪt.ər/

người giữ trẻ

I promised the babysitter that we'd be home by midnight.

baker

bakern /ˈbeɪ.kər/ 

thợ làm bánh

Peter is the best baker in town.

homemaker

homemakern /ˈhoʊmˌmeɪ·kər/

người nội trợ

My mother is a good homemaker.