Tác giả:Huyền Ngọc

Đánh giá

5

Từ vựng cho ngành Y

Tiếng Anh chuyên ngành

Từ vựng 20

glaucoma

glaucoman /ɡlaʊˈkoʊmə/

bệnh tăng nhãn áp

Glaucoma can be treated with eye drops, pills or laser surgery.

mumps

mumpsn /mʌmps/

bệnh quai bị

Mumps is a contagious disease caused by a virus.

migraine

migrainen /ˈmaɪɡreɪn/

chứng đau nửa đầu

Do you suffer from migraine?

food poisoning

food poisoningn /fud ˈpɔɪzənɪŋ/

sự ngộ độc thực phẩm

She had food poisoning.

eating disorder

eating disordern /itɪŋ dɪsˈɔrdər /

rối loạn ăn uống

Eating disorder is very popular in teenagers.

cancer

cancern  /ˈkænsər/

bệnh ung thư

She died of lung cancer.

pneumonia

pneumonian /nʊˈmoʊnjə/

viêm phổi

The patient died of pneumonia.

depression

depressionn /dɪˈprɛʃn/

bệnh trầm cảm

She suffered from severe depression after losing her job.

diabetes

diabetesn /ˌdaɪəˈbit̮iz/

bệnh tiểu đường

People who have diabetes have a high level of sugar in their blood.

heart attack

heart attackn /hɑt əˈtæk/

cơn đau tim

He died of a heart attack.

hepatitis

hepatitisn /ˌhɛpəˈtaɪt̮əs/

viêm gan

I've got hepatitis A.

flu

flun /flu/

bệnh cảm cúm

She did not come to class because she got the flu.

malaria

malarian /məˈlɛriə/

sốt rét

She's got malaria after returning from Africa.

arthritis

arthritisn /ɑrˈθraɪt̮əs/

bệnh viêm khớp

Agatha couldn't play the piano anymore because of her arthritis.

Allergic rhinitis

Allergic rhinitisn /əˈlərdʒɪk raɪˈnaɪt̮əs/

viêm mũi dị ứng

Symptoms of allergic rhinitis may develop within minutes after you breathe in an allergen.

bruise

bruisen /bruz/

vết thâm tím

She had a few cuts and bruises but nothing serious.

burn

burnn /bərn/

vết cháy, vết bỏng

I got away without even a minor burn.

infection

infectionn /ɪnˈfɛkʃn/

bệnh nhiễm trùng

Ear infections are common in pre-school children.

fever

fevern /ˈfivər/

sốt

Tom had a high fever all week.

rash

rashn /ræʃ/

nốt mẩn đỏ, ban

I've got an itchy rash all over my chest.