HAPPY 4th BIRTHDAY: THÊM 1 TUỔI - TẶNG 1 NĂM. Áp dụng cho TẤT CẢ bộ từ vựng trên hệ thống, và cả tài khoản VIP & VIP Plus. Cơ hội Duy nhất trong năm. Tìm hiểu & Nâng cấp TẠI ĐÂY nha mems!^^

×

Tác giả:Linh Ha

Đánh giá

5

TỪ VỰNG GMAT CƠ BẢN

Chứng chỉ quốc tế

Từ vựng 20

rectangle

rectanglen /ˈrɛkˌtæŋɡl/

hình chữ nhật

The task requires us to draw a rectangle.

equal

equalv /ˈikwəl/

bằng

This is the point where total cost equals total revenue.

sphere

spheren /sfɪr/

hình cầu

Our Earth has the shape of sphere.

square

squaren /skwɛr/

hình vuông

That is a room in square.

stock

stockn /stɑk/

chứng khoán, cổ phiếu

There are lot of stock prices on the electronic board.

share

sharen /ʃɛr/

cổ phiếu

The value of my shares has risen by eight percent.

percent

percentn /pərˈsɛnt/

phần trăm

Value added tax often accounts for 10 percent in the sales invoices.

parallel

paralleladj /ˈpærəˌlɛl/

song song

The road and the canal are parallel to each other.

value

valuen /ˈvælju/

giá trị

It helps raise property value.

symbol

symboln /ˈsɪmbl/

biểu tượng, ký hiệu

A crescent moon was the symbol of the old Ottoman Empire.

even

evenadj /ˈivən/

chẵn (số)

Two, four, six, etc. are even numbers.

decimal

decimaladj /ˈdɛsəml/

thập phân

0.6 is a decimal number.

diameter

diametern /daɪˈæmət̮ər/

đường kính

The dome is ten feet in diameter.

rate

raten /reɪt/

tỷ lệ

What's the rate?

ratio

ration /ˈreɪʃiˌoʊ/

tỷ số, tỷ lệ

The ratio of soldiers killed by diseases was high.

polygon

polygonadj /ˈpɑliˌɡɑn/

hình đa giác

I saw a polygon of grass beside the path.

triangle

trianglen /ˈtraɪˌæŋɡl/

hình tam giác

Cut the dough into triangles.

angle

anglen /ˈæŋɡl/

góc độ

The photo was taken from an unusual angle.

add

addv /æd/

cộng

Two and three added together are five.

math

mathn /mæθ/

toán, môn toán

He is a great math teacher.