NEW ENGLISH FOR GRADE 12
Từ vựng

New English for Grade 12: 546 từ vựng tiếng Anh lớp 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 36

THE WORLD OF WORK (Getting started)

0/20

THE WORLD OF WORK (Skills 1)

0/20

THE WORLD OF WORK (Skills 2)

0/16

CHOOSING A CAREER (Getting started)

0/20

CHOOSING A CAREER (Skills 1)

0/18

CHOOSING A CAREER (Skills 2)

0/18

LIFELONG LEARNING (Getting started)

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 4

0/127

BÀI KIỂM TRA THÁNG

0/180

LIFELONG LEARNING (Skills 1)

0/18

LIFELONG LEARNING (Skills 2)

0/18

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180