POWER ENGLISH
Từ vựng

Power English: 1200 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong đời sống thường nhật của người Mỹ

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 69

INTRO 1

0/20

INTRO 2

0/20

EMOTIONAL MASTERY 1

0/20

EMOTIONAL MASTERY 2

0/20

BELIEFS 1

0/20

BELIEFS 2

0/20

THOUGHT MASTERY 1

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

THOUGHT MASTERY 2

0/20

MODELS 1

0/20

MODELS 2

0/20

REPETITION 1

0/20

REPETITION 2

0/20

IDENTITY 1

0/20

IDENTITY 2

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

KAIZEN 1

0/20

KAIZEN 2

0/20

READING POWER 1

0/20

READING POWER 2

0/20

UNLIMITED 1

0/20

UNLIMITED 2

0/20

HEALTHY AT 100 1

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140