SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 3 banner
Học theo câu

Sentences For English Grade 3 - Những mẫu câu tiếng Anh cho học sinh lớp 3

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 34

Unit 1 - Hello

0/15
Unit 1 - Hello
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Unit 2 - What’s your name?

0/15

Unit 3 - This is Tony.

0/15

Unit 4 - How old are you?

0/15

Unit 5 - Are they your friends?

0/15

Review 1

0/15

Unit 6 (Lesson 1) - Stand up!

0/15

Unit 6 (Lesson 2) - Stand up!

0/15

Unit 7 (Lesson 1) - That's my school.

0/15

Unit 7 (Lesson 2) - That's my school.

0/15

Unit 8 - This is my pen.

0/15

Review 2

0/15

Unit 9 - What colour is it?

0/15

Unit 10 (Lesson 1) - What do you do at break time?

0/15

Unit 10 (Lesson 2) - What do you do at break time?

0/15

Unit 11 (Lesson 1) - This is my family.

0/15

Unit 11 (Lesson 2) - This is my family.

0/15

Review 3

0/15

Unit 12 (Lesson 1) - This is my house.

0/15

Unit 12 (Lesson 2) - This is my house.

0/15

Unit 13 (Lesson 1) - Where's my book?

0/15

Unit 13 (Lesson 2) - Where's my book?

0/15

Unit 14 - Are there any posters in the room?

0/15

Review 4

0/15

Unit 15 - Do you have any toys?

0/15

Unit 16 - Do you have any pets?

0/15

Unit 17 - What toys do you like?

0/15

Unit 18 (Lesson 1) - What are you doing?

0/15

Unit 18 (Lesson 2) - What are you doing?

0/15

Review 5

0/15

Unit 19 (Lesson 1) - They're in the park.

0/15

Unit 19 (Lesson 2) - They're in the park.

0/15

Unit 20 - Where's Sapa?

0/15

Final Test

0/15

Chi tiết về khóa học

Khóa học Sentences for English Grade 3 (140 mẫu câu tiếng Anh thường gặp dành cho học sinh lớp 3) được VOCA xây dựng dựa trên nguồn giáo trình TIẾNG ANH LỚP 3 của nhà xuất bản giáo dục. 

Thông qua khóa học này, VOCA mong muốn giúp các em có thể phát triển các mẫu câu với tính khả dụng cao (Colloquialism); từ đó hỗ trợ hình thành nền tảng giúp các em ở độ tuổi này có thể phát triển kỹ năng Nói và Giao tiếp (Speaking) sau này. 

Nội dung khóa học:
Các mẫu câu trong khóa học được thiết kế với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhằm giúp các em tiếp cận dễ dàng với khối câu giao tiếp. Về nội dung, các chủ đề được trải dài và đa dạng các tình huống thường gặp trong cuộc sống ở các môi trường giao tiếp gặp gỡ chào hỏi, trường học, du lịch… và bám sát các chủ đề theo giáo trình tiếng Anh lớp 3 hiện hành.

Đối tượng học:
Học sinh tiểu học hoặc người mới tiếp cận với tiếng Anh sẽ rất phù hợp và dễ dàng nắm bắt các mẫu câu ở khóa học trên và nhanh chóng tự tin trong giao tiếp.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học