SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 3 banner

Sentences For English Grade 3 - Mẫu câu tiếng Anh cho học sinh lớp 3

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 34

UNIT 1 - HELLO

0/15
UNIT 1 - HELLO
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

UNIT 2 - WHAT'S YOUR NAME?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 3 - THIS IS TONY

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 4 - HOW OLD ARE YOU?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 5 - ARE THEY YOUR FRIENDS?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 6.1 - STAND UP!

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 6.2 - STAND UP!

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 7.1 - THAT'S MY SCHOOL

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 7.2 - THAT'S MY SCHOOL

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 8 - THIS IS MY PEN

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 9 - WHAT COLOUR IS IT?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 10.1 - WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 10.2 - WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 11.1 - THIS IS MY FAMILY

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 11.2 - THIS IS MY FAMILY

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 12.1 - THIS IS MY HOUSE

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 12.2 - THIS IS MY HOUSE

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 13.1 - WHERE'S MY BOOK?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 13.2 - WHERE'S MY BOOK?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 14 - ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 4

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 15 - DO YOU HAVE ANY TOYS?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 16 - DO YOU HAVE ANY PETS?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 17 - WHAT TOYS DO YOU LIKE?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 18.1 - WHAT ARE YOU DOING?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 18.2 - WHAT ARE YOU DOING?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REVIEW 5

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 19.1 - THEY ARE IN THE PARK

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 19.2 - THEY ARE IN THE PARK

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

UNIT 20 - WHERE'S SAPA?

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

FINAL TEST

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Khóa học Sentences for English Grade 3 (140 mẫu câu tiếng Anh thường gặp dành cho học sinh lớp 3) được VOCA xây dựng dựa trên nguồn giáo trình TIẾNG ANH 3 (Chương trình mới - thí điểm) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kết hợp cùng Nhà xuất bản MacMillan (MPC) biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

I. Về nội dung

Nội dung của giáo trình bám sát nguồn sách và được biên soạn xoay quanh 4 chủ điểm lớn:

- Me and My Friends - Tôi và bạn bè

- Me and My School - Tôi và trường lớp

- Me and My Family - Tôi và gia đình

- Me and the World Around - Tôi và thế giới quanh tôi

Mỗi chủ đề sẽ được chia thành các nhóm bài học nhỏ để giúp các bạn dễ theo dõi và học tập tốt hơn. Các mẫu câu được tổng hợp dựa trên tiêu chí giúp các bạn nắm bắt tiếng Anh ở hai khía cạnh:

- Mục tiêu giao tiếp, tức những mẫu câu có tính ứng dụng cao để các bạn có thể vận dụng ngay vào quá trình giao tiếp cuộc sống thường ngày.

- Mục tiêu ngôn ngữ, tức những mẫu câu truyền tải kiến thức cụm từ hoặc ngữ pháp trọng điểm của bài học, giúp các bạn tiếp cận những kiến thức "khô khan" này một cách dễ dàng và có tính ứng dụng cao hơn.

II. Về phương pháp

Áp dụng phương pháp học độc quyền, VOCA giúp các bạn học tiếp cận tiếng Anh thông qua những mẫu câu hoàn chỉnh. Bạn sẽ không phải loay hoay về cách sử dụng các nguyên liệu căn bản (từ vựng, ngữ pháp). Đây chính là bước chuyển giao giúp bạn vận dụng kiến thức nền vào việc xây dựng kỹ năng hiệu quả và dễ dàng hơn, đặc biệt với hai kỹ năng đầu ra (Nghe – Nói).

Đồng thời nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn sẽ được tiếp cận và học cùng lúc từ vựng, cụm từ, phát âm và ngữ pháp chỉ với một câu văn. Thông qua đó, quá trình học cũng có thể nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Qua những mẫu câu được học "quen tay quen mắt", bạn sẽ sở hữu được ngôn ngữ được sử dụng thực tế trong đời sống. Qua đó, tiếng Anh của bạn sẽ tự nhiên và có tính ứng dụng cao. Tránh được tình trạng học nhưng không dùng được tiếng Anh.

III. Về mục tiêu

Với ý tưởng trên, đội ngũ VOCA mong muốn mang đến những lợi ích tốt nhất cho mỗi đối tượng mình trân quý và hợp tác:

- Với các bạn học sinh, khóa học này sẽ giúp các bạn xây dựng vốn tiếng Anh bám sát chương trình học. Qua đó, các bạn sẽ luôn tự tin và có cảm xúc tích cực khi học và chẳng còn phải "sợ" tiếng Anh nữa. Đồng thời các bạn sẽ thấy được sự cải thiện rõ ràng trong điểm số và thành tích học tập trên lớp, cũng như bản thân thoải mái hơn khi học và sử dụng tiếng Anh.

- Với quý vị phụ huynh, khóa học này sẽ là công cụ quý vị đang tìm kiếm để giúp hỗ trợ con em mình học tốt môn tiếng Anh. Đây sẽ là một người bạn đồng hành giúp các bậc cha mẹ nhẹ đi nỗi lo con chưa tìm ra phương pháp học hiệu quả hoặc cần khơi dậy động lực học tập. Thay vì đi học thêm bên ngoài, các bạn học sinh nay có thể tự học và ôn tập ngay tại nhờ với sự giám sát và ủng hộ của bố mẹ mình.

- Với quý vị giáo viên và nhà giáo, khóa học này sẽ là một công cụ giảng dạy hiệu quả giúp giáo án và phương pháp dạy học của quý vị hoàn thiện hơn. Quý thầy cô sẽ tiết kiệm được thời gian chuẩn bị bài học, đồng thời lại có một phương tiện đầy đủ hình ảnh, âm thanh, tương tác giúp tạo động lực cho học sinh của mình và làm phong phú hoạt động trong lớp. Từ đó chất lượng giờ học nhất định cũng sẽ tăng đáng kể.

- Với các bạn học khác quan tâm, các bạn cũng có thể sử dụng khóa học này như một nguồn tư liệu tham khảo về tiếng Anh phổ thông. Các bạn có thể cải thiện thêm phần từ vựng, ngữ pháp và kiến thức Anh ngữ giao tiếp thông dụng và qua đó có sự tăng tiến hơn trong quá trình học ngôn ngữ của mình.

IV. Tổng kết

Thông qua khóa học này, VOCA mong muốn giúp các bạn/các em phát triển kiến thức tiếng Anh ở cấp độ mẫu câu với tính khả dụng cao (Colloquialism); từ đó hỗ trợ hình thành nền tảng giúp các em ở độ tuổi này có thể phát triển kỹ năng Nói và Giao tiếp (Speaking). Đồng thời hỗ trợ các bạn ghi nhớ mẫu câu tốt hơn để hỗ trợ quá trình xây dựng kiến thức ngữ pháp và theo dõi bài học. 

VOCA  rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ các nhà giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh cũng như các bạn học quan tâm để giúp sản phẩm được hoàn thiện và hỗ trợ tốt nhất cho quá trình học của các bạn.

From VOCA with love.

--------------------------------

Được phát triển từ năm 2013, VOCA là ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Năm 2019, 2020, 2021, VOCA liên tục được TECHFEST (Chương trình khởi nghiệp quốc gia, đề án 844 của Bộ khoa học công nghệ) bình chọn là Top 5 Edtech ngôn ngữ tiêu biểu nhất.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả