SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 5 banner
Học theo câu

Sentences For English Grade 5 - Những mẫu câu tiếng Anh cho học sinh lớp 5

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 45

Unit 1 (Lesson 1) - What's your address?

0/15
Unit 1 (Lesson 1) - What's your address?
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Unit 1 (Lesson 2) - What's your address?

0/15

Unit 1 (Lesson 3) - What's your address?

0/15

Unit 2 (Lesson 1) - I always get up early. How about you?

0/15

Unit 2 (Lesson 2) - I always get up early. How about you?

0/15

Review 1

0/15

Unit 3 (Lesson 1) - Where did you go on holiday?

0/15

Unit 3 (Lesson 2) - Where did you go on holiday?

0/15

Unit 4 (Lesson 1) - Did you go to the party?

0/15

Unit 4 (Lesson 2) - Did you go to the party?

0/15

Unit 5 - Where will you be this weekend?

0/15

Review 2

0/15

Unit 6 (Lesson 1) - How many lessons do you have today?

0/15

Unit 6 (Lesson 2) - How many lessons do you have today?

0/15

Unit 7 - How do you learn English?

0/15

Unit 8 (Lesson 1) - What are you reading?

0/15

Unit 8 (Lesson 2) - What are you reading?

0/15

Review 3

0/15

Unit 9 (Lesson 1) - What did you see at the zoo?

0/15

Unit 9 (Lesson 2) - What did you see at the zoo?

0/15

Unit 10 (Lesson 1) - When will Sports Day be?

0/15

Unit 10 (Lesson 2) - When will Sports Day be?

0/15

Unit 11 (Lesson 1) - What's the matter with you?

0/15

Unit 11 (Lesson 2) - What's the matter with you?

0/15

Review 4

0/15

Unit 12 (Lesson 1) - Don't ride you bike too fast!

0/15

Unit 12 (Lesson 2) - Don't ride you bike too fast!

0/15

Unit 13 - What do you do in your free time?

0/15

Unit 14 (Lesson 1) - What happened in the story?

0/15

Unit 14 (Lesson 2) - What happened in the story?

0/15

Review 5

0/15

Unit 15 (Lesson 1) - What would you like to be in the future?

0/15

Unit 15 (Lesson 2) - What would you like to be in the future?

0/15

Unit 16 (Lesson 1) - Where's the post office?

0/15

Unit 16 (Lesson 2) - Where's the post office?

0/15

Review 6

0/15

Unit 17 (Lesson 1) - What would you like to eat?

0/15

Unit 17 (Lesson 2) - What would you like to eat?

0/15

Unit 18 (Lesson 1) - What will the weather be like tomorrow?

0/15

Unit 18 (Lesson 2) - What will the weather be like tomorrow?

0/15

Review 7

0/15

Unit 19 (Lesson 1) - Which place would you like to visit?

0/15

Unit 19 (Lesson 2) - Which place would you like to visit?

0/15

Unit 20 - Which one is more exciting, life in the city of life in the countryside?

0/15

Final Test

0/15

Chi tiết về khóa học

Khóa học English Sentences for Grade 5 (185 mẫu câu tiếng Anh thường gặp dành cho học sinh lớp 5) được VOCA xây dựng dựa trên nguồn giáo trình TIẾNG ANH LỚP 5 của nhà xuất bản giáo dục. 

Thông qua khóa học này, VOCA mong muốn giúp các em có thể phát triển các mẫu câu với tính khả dụng cao (Colloquialism); từ đó hỗ trợ hình thành nền tảng giúp các em ở độ tuổi này có thể phát triển kỹ năng Nói và Giao tiếp (Speaking) sau này. 

Nội dung khóa học:
Các mẫu câu trong khóa học được thiết kế với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhằm giúp các em tiếp cận dễ dàng với khối câu giao tiếp. Về nội dung, các chủ đề được trải dài và đa dạng các tình huống thường gặp trong cuộc sống ở các môi trường giao tiếp gặp gỡ chào hỏi, trường học, du lịch… và bám sát các chủ đề theo giáo trình tiếng Anh lớp 5 hiện hành.

Đối tượng học:
Học sinh tiểu học hoặc người mới tiếp cận với tiếng Anh sẽ rất phù hợp và dễ dàng nắm bắt các mẫu câu ở khóa học trên và nhanh chóng tự tin trong giao tiếp.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học