SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 6 banner
Học theo câu

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG LỚP 6

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 40

Unit 1.1 - MY NEW SCHOOL

0/15
Unit 1.1 - MY NEW SCHOOL
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Unit 1.2 - MY NEW SCHOOL

0/15

Unit 1.3 - MY NEW SCHOOL

0/15

Unit 2.1 - MY HOME

0/15

Unit 2.2 - MY HOME

0/15

REVIEW 1

0/15

Unit 3.1 - MY FRIENDS

0/15

Unit 3.2 - MY FRIENDS

0/15

Unit 3.3 - MY FRIENDS

0/15

Unit 4.1 - MY NEIGHBOURHOOD

0/15

Unit 4.2 - MY NEIGHBOURHOOD

0/15

Unit 4.3 - MY NEIGHBOURHOOD

0/15

REVIEW 2

0/15

Unit 5.1 - NATURAL WONDERS

0/15

Unit 5.2 - NATURAL WONDERS

0/15

Unit 6.1 - OUR TET HOLIDAY

0/15

Unit 6.2 - OUR TET HOLIDAY

0/15

REVIEW 3

0/15

Unit 7.1 - TELEVISION

0/15

Unit 7.2 - TELEVISION

0/15

Unit 7.3 - TELEVISION

0/15

Unit 7.4 - TELEVISION

0/15

REVIEW 4

0/15

Unit 8.1 - SPORTS AND GAMES

0/15

Unit 8.2 - SPORTS AND GAMES

0/15

Unit 8.3 - SPORTS AND GAMES

0/15

Unit 8.4 - SPORTS AND GAMES

0/15

REVIEW 5

0/15

Unit 9.1 - CITIES OF THE WORLD

0/15

Unit 9.2 - CITIES OF THE WORLD

0/15

Unit 9.3 - CITIES OF THE WORLD

0/15

Unit 10.1 - OUR HOUSE IN THE FUTURE

0/15

Unit 10.2 - OUR HOUSE IN THE FUTURE

0/15

Unit 10.3 - OUR HOUSE IN THE FUTURE

0/15

REVIEW 6

0/15

Unit 11.1 - OUR GREEN WORLD

0/15

Unit 11.2 - OUR GREEN WORLD

0/15

Unit 12.1 - ROBOTS

0/15

Unit 12.2 - ROBOTS

0/15

FINAL TEST

0/15

Chi tiết về khóa học

SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 6 là khóa học câu tiếng Anh bao gồm 165 câu tiếng Anh thông dụng trong chương trình học tiếng Anh mới cập nhật theo bộ giáo dục, giúp học sinh nắm bắt được những cấu trúc và cách vận dụng tiếng Anh hữu hiệu hơn.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học