SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 7 banner
Học theo câu

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG LỚP 7

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 43

UNIT 1.1 - MY HOBBIES

0/15
UNIT 1.1 - MY HOBBIES
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

UNIT 1.2 - MY HOBBIES

0/15

UNIT 1.3 - MY HOBBIES

0/15

UNIT 2.1 - HEALTH

0/15

UNIT 2.2 - HEALTH

0/15

REVIEW 1

0/15

UNIT 2.3 - HEALTH

0/15

UNIT 2.4 - HEALTH

0/15

UNIT 3.1 - COMMUNITY SERVICE

0/15

UNIT 3.2 - COMMUNITY SERVICE

0/15

UNIT 3.3 - COMMUNITY SERVICE

0/15

REVIEW 2

0/15

UNIT 4.1 - MUSIC AND ARTS

0/15

UNIT 4.2 - MUSIC AND ARTS

0/15

UNIT 5.1 - VIETNAMESE FOOD AND DRINK

0/15

UNIT 5.1 - VIETNAMESE FOOD AND DRINK

0/15

UNIT 5.3 - VIETNAMESE FOOD AND DRINK

0/15

REVIEW 3

0/15

UNIT 6.1 - THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

0/15

UNIT 6.2 - THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

0/15

UNIT 6.3 - THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

0/15

UNIT 7.1 - TRAFFIC

0/15

UNIT 7.2 - TRAFFIC

0/15

UNIT 7.3 - TRAFFIC

0/15

REVIEW 4

0/15

UNIT 8.1 - FILMS

0/15

UNIT 8.2 - FILMS

0/15

UNIT 8.3 - FILMS

0/15

UNIT 8.4 - FILMS

0/15

UNIT 8.5 - FILMS

0/15

REVIEW 5

0/15

UNIT 9.1 - FESTIVALS AROUND THE WORLD

0/15

UNIT 9.2 - FESTIVALS AROUND THE WORLD

0/15

UNIT 10.1 - SOURCES OF ENERGY

0/15

UNIT 10.2 - SOURCES OF ENERGY

0/15

UNIT 10.3 - SOURCES OF ENERGY

0/15

REVIEW 6

0/15

UNIT 11.1 - TRAVELLING IN THE FUTURE

0/15

UNIT 11.2 - TRAVELLING IN THE FUTURE

0/15

UNIT 11.3 - TRAVELLING IN THE FUTURE

0/15

UNIT 12.1 - AN OVERCROWDED WORLD

0/15

UNIT 12.2 - AN OVERCROWDED WORLD

0/15

FINAL TEST

0/15

Chi tiết về khóa học

SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 7 là khóa học câu tiếng Anh bao gồm 180 câu tiếng Anh thông dụng trong chương trình học tiếng Anh mới cập nhật theo bộ giáo dục, giúp học sinh nắm bắt được những cấu trúc và cách vận dụng tiếng Anh hữu hiệu hơn.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học