Thương mại

Tiếng Anh Giao tiếp Thương mại

Khóa học vô cùng hữu dụng dành cho những chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, hay bất kỳ ai đang cần đến tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường kinh doanh.
Chọn một cấp độ:
BUSINESS ENGLISH A1 0%
tiến độ 0%
INTRODUCING YOURSELF
Bài 1
INTRODUCING YOURSELF
Giới thiệu bản thân
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Miễn phí
Từ vựng
Từ vựng
HỌC NGAY
Miễn phí
Mẫu câu
Mẫu câu
HỌC NGAY
Miễn phí
Mẫu câu
Mẫu câu
HỌC NGAY
ASKING QUESTIONS
Bài 2
ASKING QUESTIONS
Hỏi thăm
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
TALK ABOUT LEISURE
Bài 3
TALK ABOUT LEISURE
Nói về thói quen
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 1
Bài 4
REVIEW 1
Kiểm tra tổng kết 1
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
MAKING PHONE CALLS
Bài 5
MAKING PHONE CALLS
Gọi điện thoại
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REPORTING PROBLEMS
Bài 6
REPORTING PROBLEMS
Khiếu nại
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
BOOKING A ROOM
Bài 7
BOOKING A ROOM
Đặt phòng
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 2
Bài 8
REVIEW 2
Kiểm tra tổng kết 2
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
MAKING DECISIONS
Bài 9
MAKING DECISIONS
Đưa ra quyết định
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
PRESENTING A PRODUCT
Bài 10
PRESENTING A PRODUCT
Giới thiệu sản phẩm
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
DEALING WITH PROBLEMS
Bài 11
DEALING WITH PROBLEMS
Giải quyết vấn đề
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 3
Bài 12
REVIEW 3
Kiểm tra tổng kết 3
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
PARTICIPATING IN DISCUSSIONS
Bài 13
PARTICIPATING IN DISCUSSIONS
Thảo luận
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
STARTING A PRESENTATION
Bài 14
STARTING A PRESENTATION
Mở đầu bài thuyết trình
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
MAKING ARRANGEMENTS
Bài 15
MAKING ARRANGEMENTS
Sắp xếp cuộc hẹn
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 4
Bài 16
REVIEW 4
Kiểm tra tổng kết 4
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
DISCUSSING SOLUTIONS
Bài 17
DISCUSSING SOLUTIONS
Thống nhất giải pháp
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
DOING JOB INTERVIEWS
Bài 18
DOING JOB INTERVIEWS
Phỏng vấn
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 5
Bài 19
REVIEW 5
Kiểm tra tổng kết 5
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM

Bạn muốn thành công và có bước tiến trong sự nghiệp, nhưng bị TIẾNG ANH cản bước?

 • Bạn đang công tác trong môi trường quốc tế và với các đối tác nước ngoài, rất cần tiếng Anh để trao đổi và làm việc với đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng?
 • Công việc của bạn có tính chuyên môn cao, nhu cầu sử dụng tiếng Anh không chỉ dừng ở mức giao tiếp mà còn nâng cấp lên mức trao đổi chuyên môn, tham gia thảo luận, thuyết trình và thương thuyết?
 • Bạn là nhân viên và quản lý cấp cao, muốn trau dồi cả tiếng Anh và kiến thức thương mại để đưa bản thân và doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới?
 • Bạn muốn được thăng tiến, trở thành doanh nhân toàn cầu và một Market Leader - người dẫn đầu thị trường, nhưng lại gặp rào cản về ngoại ngữ?

Và tuy nhận thức rõ trình độ tiếng Anh còn hạn chế, bạn lại chưa biết sẽ bắt đầu học từ đâu. Công việc hiện tại khiến bạn không có nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh…

Chính vì vậy: Bạn mong muốn tìm kiếm một chương trình học có thể giúp bạn cải thiện vấn đề một cách nhanh chóng, linh hoạt và bạn có thể thực hành ngay tại nhà, không cần phải tới trung tâm hay trường lớp.

Nếu đúng vậy thì Business English chính là chương trình tiếng Anh phù hợp nhất dành cho bạn. Với nội dung học bám sát thực tế, kết hợp với phương pháp được thiết kế dành riêng cho người tự học của VOCA. Chương trình sẽ giúp bạn nắm vững Tiếng Anh Giao tiếp Thương mại và nói tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả chỉ sau 3 tháng.

BUSINESS ENGLISH: TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI

Đây có phải khóa học dành cho bạn?

Tiếng Anh Giao tiếp Thương mại là nhóm khóa học dành riêng và hướng đến đối tượng là nhân viên văn phòng và doanh nhân, những người đang công tác và có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp để phục vụ việc trao đổi thông tin và làm việc chuyên môn trong môi trường Thương mại. Nhóm khóa học này sẽ giúp bạn làm quen và thực hành tiếng Anh nhằm mục đích giao tiếp trong môi trường công sở cũng như xử lý công việc chuyên môn trong và ngoài doanh nghiệp, ví dụ như:

 • Trao đổi thông tin với đồng nghiệp các cấp
 • Dẫn dắt và tham gia thảo luận trong công việc (họp hành, bàn bạc, hội nghị,...)
 • Thuyết trình cho đồng nghiệp và khách hàng
 • Thương lượng với khách hàng
 • Một số tác vụ chuyên môn khác (Gọi điện thoại tư vấn, chào hàng, sắp xếp công tác,...)

So với Tiếng Anh Giao tiếp Văn phòng cho bạn một cái nhìn tổng quan và đơn giản để giao tiếp thông thường tại sở làm, TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI tập trung cả vào các chức năng giao tiếp chuyên sâu ứng dụng vào công việc và phù hợp với đa dạng các chuyên môn trong doanh nghiệp. Vậy nên, đối tượng học phù hợp sẽ là các bạn có công việc có tính chuyên môn cao, cần nhiều kỹ năng cao hơn giao tiếp thông thường trong môi trường công ty sử dụng tiếng Anh hoặc làm việc trong thị trường quốc tế.

Nếu những mục tiêu bên dưới đây phù hợp với nhu cầu về khóa học mà bạn đang tìm kiếm thì đây có thể chính là nhóm khóa học dành cho bạn.

Nhóm khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Nắm vững những từ vựng thông dụng trong các tình huống giao tiếp trong lĩnh vực thương mại (Doanh nghiệp, lĩnh vực, kinh tế, ngân hàng, dịch vụ,...).

 • Nhận diện và hiểu rõ ý nghĩa và mục đích giao tiếp của tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp và trình bày thường gặp, từ phổ thông đến nâng cao trong lĩnh vực thương mại (Trao đổi thông tin, họp hành, thảo luận, thuyết trình, thương lượng,...)

 • Sử dụng được các mẫu câu giao tiếp để biểu thị ý định và mục đích giao tiếp phù hợp trong lĩnh vực thương mại nói trên.

 • Hiểu thêm về các khái niệm và kiến thức thường thức trong lĩnh vực Kinh tế - Thương mại.

 • Tự tin sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường trong và ngoài doanh nghiệp.

Nội dung của nhóm khóa học này bao gồm những gì?

Phân mục bao gồm 5 khóa học theo cấp độ giúp bạn làm quen với Tiếng Anh Giao tiếp Thương mại từ Sơ cấp đến Nâng cao:

 • Business English A1:

Lộ trình dành cho trình độ Sơ cấp, giúp bạn làm quen với tiếng Anh giao tiếp để trao đổi thông tin cơ bản trong môi trường công sở và phỏng vấn, thuyết trình cơ bản về công ty và doanh nghiệp.

 • Business English A2:

Lộ trình dành cho trình độ Sơ trung cấp, giúp bạn làm quen với tiếng Anh giao tiếp để tham gia họp hành và thảo luận cơ bản, cũng như giới thiệu về sản phẩm và thương lượng cơ bản.

 • Business English B1:

Lộ trình dành cho trình độ Trung cấp, giúp bạn nắm vững tiếng Anh giao tiếp để dẫn dắt và tham gia cuộc họp, thuyết trình và thương thuyết nâng cao.

 • Business English B2:

Lộ trình dành cho trình độ Cao trung cấp, giúp bạn nắm vững tiếng Anh giao tiếp để tham gia hiệu quả các cuộc họp, thảo luận, thương thuyết và giải quyết các vấn đề trong và ngoài doanh nghiệp.

 • Business English C:

Lộ trình dành cho trình độ Nâng cao, giúp bạn nâng cao tiếng Anh giao tiếp để thành công trong các cuộc họp, thảo luận, thuyết trình, thương thuyết và giải quyết các vấn đề phức tạp trong và ngoài doanh nghiệp.

Trong chuỗi khóa học Business English, mỗi lộ trình sẽ bao gồm 14-15 chủ đề. Mỗi chủ đề trong lộ trình sẽ bao gồm học phần Từ vựng và Mẫu câu:

 • Học phần Từ vựng cung cấp cho bạn những từ vựng xoay quanh chủ đề và được vận dụng trong tình huống giao tiếp cụ thể

 • Học phần Mẫu câu cung cấp cho bạn những cấu trúc mẫu câu giao tiếp nhằm thực hiện mục tiêu giao tiếp cụ thể theo chủ đề

Các học phần trên sẽ được xây dựng xoay quanh một Hội thoại hoặc Câu chuyện tình huống chủ đạo.

Làm sao để sử dụng nhóm khóa học này?

Về việc lựa chọn khóa học: 

 • VOCA khuyến nghị bạn theo học các lộ trình thuộc chuỗi Business English theo thứ tự từ A1 - C để có thể xây dựng vốn tiếng Anh giao tiếp từ Sơ cấp đến Nâng cao.  

 • Bạn vẫn có thể lựa chọn một lộ trình phù hợp với mục tiêu của mình; hãy đọc phần mô tả mục tiêu, chủ đề bài học và đối tượng phù hợp của mỗi lộ trình để biết thêm chi tiết.

 • Về tổng quan, bạn cần có một nền tảng kiến thức tiếng Anh tổng quát cơ bản để giúp quá trình học được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Về thứ tự các chủ đề:

 • Lộ trình được thiết kế theo trình tự của chủ đề và mỗi học phần với dụng ý cụ thể; do đó bạn được khuyến khích học theo lộ trình theo trình tự để đạt hiệu quả tốt nhất.

 • Nếu bạn gặp khó khăn ở một chủ đề, có thể bạn cần xem lại kiến thức và ôn tập các chủ đề trước đó.

 • Hãy học nghiêm túc và cố gắng hoàn thành mỗi chủ đề từ đầu đến cuối.

 

Làm sao để học hiệu quả cùng mỗi chủ đề trong lộ trình?

 1. Đọc kỹ phần Tổng quan ở đầu mỗi chủ đề để có cái nhìn bao quát về mục tiêu và kiến thức sẽ được học trong bài.

 2. Học Từ vựng để trang bị vốn từ sẽ được sử dụng trong hội thoại/câu chuyện và chủ đề. Hãy lưu ý đến yếu tố Phát âm của từ; học thật chậm với những câu yêu cầu kỹ năng Nghe và đừng bỏ qua phần học Phát âm!

 3. Học Mẫu câu để nắm vững các cấu trúc theo mục tiêu giao tiếp của mỗi chủ đề. Hãy lưu ý đến yếu tố Âm thanh của câu; học thật chậm với những câu yêu cầu kỹ năng Nghe và đừng bỏ qua phần học Phát âm! 

 4. Đọc kỹ phần Ngữ cảnh của Mẫu câu để hiểu rõ cách dùng và chức năng của mẫu câu trong hội thoại thực tế.

 5. Có thể bạn sẽ cần học lại hai học phần trên nhiều lần, đặc biệt là Mẫu câu để ghi nhớ sâu và hình thành phản xạ khi giao tiếp.

 6. Xem Kiến thức vận dụng (Hội thoại/Câu chuyện) trong phần Tổng quan và thực hành đóng vai để hỏi đáp cùng máy tính. Hãy vận dụng kỹ thuật Listen and Repeat (Nghe - Lặp lại), Shadowing (Đọc cùng lúc) hoặc Imitation (Nhại giọng) khi thực hành. 

 7. Thực hành nhiều lần và luân phiên đổi vai trong hội thoại. Đồng thời để tăng độ vận dụng, hãy thay thế những từ vựng đã học một cách phù hợp để tạo nội dung mới cho hội thoại.

 8. Xem lại phần Mục tiêu bài học trong phần Tổng quan và xác nhận đã thực hiện được các mục tiêu đề ra. Hãy xem lại và thực hiện những mục tiêu còn trống.

 9. Vận dụng ngay vào thực tế! Hãy tìm một tình huống ngoài đời thực trong quá trình làm việc tại văn phòng và sử dụng ngay những kiến thức đã học. Đừng lo ngại việc quên bài hoặc nói chậm, nói sai, vì việc bạn cố gắng sử dụng sẽ tạo thành thói quen đúng và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

 10. Hãy nhớ ôn tập! Trước khi bắt đầu bài học mới hoặc sau định kỳ một số bài học, hãy quay lại ôn tập và thực hành để đảm bảo kiến thức và phản xạ của bạn được củng cố và nhớ lâu.

Chinh phục Anh ngữ - Mở khóa thành công!
Mua khóa học Tiếng Anh Giao tiếp Thương mại