Điều khoản dịch vụ

I. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Chấp nhận các điều khoản thỏa thuận

Chào mừng các bạn đến với VOCA - Nền tảng dạy và học tiếng Anh trực tuyến thông minh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, dựa trên các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ sau đây, chúng tôi toàn quyền thay đổi nội dung các điều khoản theo quyết định của mình mà không cần báo trước. Khi sử dụng, có nghĩa rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ theo thoả thuận.

Tất cả các chỉ dẫn hoặc qui định theo từng trang riêng biệt cũng là những phần không thể tách rời với Điều khoản dịch vụ này.

2. Mô tả dịch vụ

Dịch vụ VOCA cung cấp cho bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, những dịch vụ hiện có sau đây:

- VOCA - Nền tảng dạy và học tiếng Anh trực tuyến thông minh, cung cấp cho bạn các khóa học tiếng Anh online uy tín và chất lượng. Website: https://www.voca.vn

3. Trách nhiệm của bạn trong việc đăng ký

Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu VOCA có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, VOCA có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này.

VOCA quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch vụ và/hoặc Nội dung nào có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Dịch vụ và/hoặc Nội dung có phù hợp với bạn hay không.

Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng một số phần của Dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản Điều khoản dịch vụ này.

4. Qui định về quyền riêng tư

Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy định về sự riêng tư của chúng tôi. Quy định về quyền riêng tư được tham chiếu ở đây và là một phần của bản Điều khoản sử dụng này. Khi cung cấp Dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu đăng ký của bạn và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ VOCA theo từng thời điểm.

5. Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho VOCA về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. VOCA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại mục này.

6. Đóng góp cho VOCA

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất ("Đóng góp") cho VOCA thông qua mọi hình thức, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

(a). Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền;

(b). VOCA không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp;

(c). VOCA có quyền sử dùng và công bố (hoặc chọn việc không sử dụng và công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì;

(d). VOCA có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển;

(e). Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của VOCA không có bất cứ nghĩa vụ nào VOCA đối với bạn; và bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ VOCA trong bất kỳ trường hợp nào.

7. Không bán lại Dịch vụ

Bạn đồng ý không tái bản, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm tài khoản VOCA của bạn), việc sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào Dịch vụ.

8. Qui định về sự giới hạn

Bạn xác nhận rằng VOCA có thể, tùy theo quyết định của mình, tạo ra các giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Dịch vụ, dung lượng đĩa tối đa sẽ được VOCA thay mặt cho bạn phân bổ trên các máy chủ của chúng tôi, và số lần tối đa (khoảng thời gian tối đa) bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đồng ý rằng VOCA không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu giữ bất kỳ thông điệp nào và các Nội dung khác được lưu giữ qua Dịch Vụ. Bạn xác nhận rằng VOCA giữ quyền xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Thêm nữa, bạn xác nhận rằng VOCA giữ quyền sửa đổi các giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của VOCA, cho dù có hoặc không có thông báo, và bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các giới hạn chung đã được sửa đổi đó.

9.Sửa đổi đối với Dịch vụ

VOCA giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng VOCA không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

10. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng VOCA có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản VOCA và truy cập vào Dịch vụ.

Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

(a) hành vi truy cập vào các hệ thống VOCA với mục đích phá hoại sự hoạt động của hệ thống; truy xuất và thu thập dữ liệu trái phép; hoặc các hành vi sai phạm khác mà chúng tôi cho rằng chúng ảnh hưởng đến lợi ích của hệ thống và của cả cộng đồng người học khác.

(b) hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận khác

(c) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác,

(d) một yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu)

(e) xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó)

(f) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất

(g) không sử dụng trong thời gian dài

(h) bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, và/hoặc

Việc chấm dứt sử dụng tài khoản VOCA của bạn bao gồm:

(a) xóa bỏ việc truy cập vào tất cả các Nội dung trong phạm vi Dịch vụ

(b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung gắn kết hoặc nằm trong tài khoản của bạn (hoặc bất cứ phần nào của tải khoản), và

(c) ngăn cản việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của VOCA và rằng VOCA không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn.

11. Các trường hợp vi phạm

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm Dịch vụ cho Ban quản trị của chúng tôi tại địa chỉ: feedback@voca.vn

12. Tuân thủ điều khoản sử dụng Youtube

Khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn cũng đồng ý tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của YouTube. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những quy định và điều kiện được đề ra trong Điều khoản Dịch vụ của YouTube Tại đây .

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên VOCA bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà VOCA cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để VOCA liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VOCA về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vị sử dụng thông tin

VOCA sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và VOCA;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại VOCA;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: VOCA có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VOCA.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Công ty TNHH FANKEN

- Trụ sở chính: 232/17 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Email: support@voca.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu VOCA thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của VOCA. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VOCA sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: feedback@VOCA.VN

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên VOCA được VOCA cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VOCA. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, VOCA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của VOCA.

- Ban quản lý VOCA yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email , số điện thoại và chịu trách nhiệm tính chính xác về những thông tin trên. Ban quản lý VOCA không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

III. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN & SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Qui định về việc sử dụng nội dung trên hệ thống website VOCA

- VOCA cho phép bạn xem và sử dụng thông tin của website cho mục đích học tập cá nhân, không phải cho mục đích thương mại, vì thế bạn cần phải giữ lại tất cả tuyên bố bản quyền và quyền sở hữu khác trong thông tin gốc trên tất cả bản sao của những thông tin này.

- Không được sửa thông tin của website dưới bất cứ hình thức nào, hoặc sao chép hoặc công khai trình bày, thực hiện, tuyên truyền, hoặc dùng cho mục đích thương mại. Nghiêm cấm sử dụng thông tin website cho bất cứ mục đích nào ở website khác hoặc môi trường máy tính mạng dưới bất cứ hình thức nào. Thông tin trên website đều có bản quyền, sử dụng thông tin website trái phép sẽ vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật khác. Thông tin, giới thiệu chương trình, ý tưởng, tài liệu, dịch vụ, và tất cả phần mềm tải xuống của website đều là sản phẩm có bản quyền của CÔNG TY TNHH FANKEN và (hoặc) nhà cung cấp khác, ngoại trừ trong “Hợp đồng uỷ quyền” đã được nêu ra, nghiêm cấm sao chép hoặc chuyển tiếp phần mềm.

- Chúng tôi có toàn quyền khoá tài khoản và cấm truy cập vĩnh viên đối với những Thành viên không tôn trọng hay có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.

- Nếu Bạn cho rằng nội dung mà Bạn sở hữu bị sử dụng trái phép trên Trang Web, có dấu hiệu vi phạm Bản quyền hay Quyền sở hữu Trí tuệ, xin vui lòng báo ngay cho Chúng tôi với các thông tin sau để kịp thời xử lý:

+ Mô tả nội dung Bạn sở hữu bị vi phạm Bản quyền.

+ Mô tả vị trí, nội dung, cách thức mà nội dung của Bạn bị vi phạm Bản quyền trên Trang Web của chúng tôi, để Chúng tôi có thể xác định đúng chi tiết nội dung để xử lý.

+ Thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, email.

+ Lời xác thực bởi chính Bạn, rằng những thông tin bạn cung cấp là chính xác và yêu cầu xử lý đối với nội dung vi phạm Bản quyền.

+ Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các vấn đề bản quyền theo email contact@voca.vn.

2. Liên kết website

- Sau khi được CÔNG TY TNHH FANKEN chấp thuận, quý khách có thể liên kết với website, nhưng không được sao chép nội dung trên wesbite của VOCA. Không được dùng nội dung trên website của VOCA để xây dựng trình duyệt và môi trường mạng. Không được ám chỉ VOCA công nhận website này hoặc sản phẩm dịch vụ của nó. Không được xuyên tạc quan hệ giữa website này với VOCA. Không được sử dụng logo liên quan đến VOCA khi chưa được sự cho phép của CÔNG TY TNHH FANKEN.

3. Thương hiệu VOCA

- Công ty trách nhiệm hữu hạn FANKEN (gọi tắt là Công ty TNHH FANKEN) là chủ sở hữu nhãn hiệu VOCA cho tác phẩm học tiếng Anh trực tuyến VOCA.VN, theo văn bằng số 99173 được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp ngày 08/04/2016, văn bằng 4847 chứng nhận quyền tác giả với logo VOCA được cấp ngày 21/09/2018, và cũng là chủ sở hữu của tác phẩm ‘Bài giảng chương trình học tiếng Anh trực tuyến VOCA.VN’ do cục bản quyền tác giả chứng nhận, văn bằng số 4706 được cấp ngày 25/12/2016.

- Các cá nhân, tổ chức nếu tự ý thu thập, lưu trữ hay phân phối nội dung, hình ảnh các tác phẩm tiếng Anh trên toàn bộ các hệ thống học tiếng Anh VOCA sẽ bị xử lý theo Pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

- Để giúp các thành viên tránh nhầm lẫn, dưới đây là DANH SÁCH CÁC WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH THÔNG MINH VOCA:

https://www.voca.vn : Hệ thống học từ vựng tiếng Anh thông minh - VOCA.

https://music.voca.vn : Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát - VOCA MUSIC.

https://www.grammar.vn : Hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh thông minh - VOCA GRAMMAR.

https://natural.voca.vn : Hệ thống học tiếng Anh theo phương pháp tiếp cận Tự nhiên – NATURAL ENGLISH.

https://pronunciation.voca.vn : Hệ thống luyện phát âm tiếng Anh, cung cấp cho bạn các khóa học luyện phát âm tiếng Anh. – VOCA PRONUNCIATION.

https://writing.voca.vn : Hệ thống luyện viết tiếng Anh, cung cấp cho bạn các khóa học luyện kỹ năng Viết tiếng Anh. – VOCA WRITING.

- Những thông tin hoặc hành vi kinh doanh đăng trên website không phải là website chính thức của công ty TNHH FANKEN, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

IV. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Mua theo hình thức COD (Mua thẻ VOCA và thanh toán tại nhà cho nhân viên giao hàng).

- Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về khóa học tiếng Anh được VOCA cung cấp;

- Bước 2: Người mua điền thông tin đăng ký mua theo biểu mẫu trên hệ thống website VOCA (hoặc ứng dụng trên điện thoại).

- Bước 3: Người mua nhận thẻ VOCA và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

- Bước 4: Người mua nhập mã kích hoạt vào ô xác nhận trên hệ thống VOCA để bắt đầu việc học.

Cách 2: Thanh toán trực tuyến qua hình thức chuyển khoản Online Banking, thẻ tín dụng nội địa, ví điện tử:

- Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về khóa học tiếng Anh được VOCA cung cấp;

- Bước 2: Người mua tiến hành thanh toán cho bộ từ vựng muốn học bằng một trong 3 hình thức trên: Chuyển khoản Online Banking, Cổng thanh toán đảm bảo Nganluong.vn, Thẻ tín dụng nội địa.

- Bước 3: VOCA tự động kích hoạt khóa học tiếng Anh cho người học sau khi đã nhận được thanh toán.

- Bước 4: Người mua truy cập vào khóa học đã mua để bắt đầu việc học.

V. CHÍNH SÁCH ĐỔI (TRẢ HÀNG) VÀ HOÀN TIỀN

- Khi khách hàng đăng ký mua một khóa học tiếng Anh bất kỳ trên hệ thống VOCA thì đồng nghĩa rằng khách hàng đã tìm hiểu kĩ lượng về bộ sản phẩm trước khi đăng ký và sử dụng. VOCA chịu trách nhiệm đảm bảo các cam kết dịch vụ đã nêu ra, và sẽ làm hết khả năng để khắc phục trong những trường hợp bất khả kháng.

- VOCA không có trách nhiệm hoàn trả học phí mà khách hàng đã đăng ký. Nếu số tiền khách hàng thanh toán lớn hơn giá bán của bộ sản phẩm thì số tiền chênh lệch còn lại sẽ được qui đổi thành đơn vị tiền trên hệ thống với định danh là ME (1 ME tương đương 1000đ), khách hàng có thể dùng nó để mua các khóa học tiếng Anh khác trên hệ thống VOCA.

VI. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

- CÔNG TY TNHH FANKEN.

- TRỤ SỞ CHÍNH : 213 BIS NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

- ĐIỆN THOẠI : 082.990.5858

- EMAIL : support@voca.vn