VOCA for ESSENTIAL IDIOMS
Từ vựng

VOCA For Essential Idioms: 650 thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất theo chủ đề

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 63

LOVE

0/11

RELATIONSHIP 1

0/15

RELATIONSHIP 2

0/15

AGE

0/11

ANIMALS 1

0/15

ANIMALS 2

0/13

ANIMALS 3

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/95

ANIMALS 4

0/13

CLOTHES 1

0/9

CLOTHES 2

0/9

COLORS 1

0/9

COLORS 2

0/9

CRIME

0/15

DEATH

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/79

FOOD 1

0/15

FOOD 2

0/14

FURNITURE

0/9

GENERAL 1

0/14

GENERAL 2

0/15

GENERAL 3

0/15

GENERAL 4

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/97