TIẾNG ANH LỚP 11
Từ vựng

VOCA for English Grade 11: 1300 từ vựng tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 92

VOLUNTEER WORK - LANGUAGE FOCUS

0/20

ILLITERACY - READING

0/19

ILLITERACY - WRITING

0/15

ILLITERACY - LISTENING

0/13

ILLITERACY - SPEAKING + LANGUAGE FOCUS

0/20

COMPETITION - READING 1

0/20

COMPETITION - READING 2

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 4

0/124

BÀI KIỂM TRA THÁNG 1

0/180

COMPETITION - LISTENING & SPEAKING

0/20

TEST YOURSELF B - 1

0/19

TEST YOURSELF B - 2

0/16

WORLD POPULATION - READING

0/20

WORLD POPULATION - LISTENING & SPEAKING

0/19

WORLD POPULATION - LANGUAGE FOCUS

0/20

CELEBRATIONS - READING 1

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 5

0/131

CELEBRATIONS - READING 2

0/16

CELEBRATIONS - LISTENING

0/16

CELEBRATIONS - SPEAKING

0/12

CELEBRATIONS - LANGUAGE FOCUS

0/20

THE POST OFFICE - READING 1

0/17

THE POST OFFICE - READING 2

0/15

THE POST OFFICE - WRITING

0/15