3000 KEY WORDS FOR IELTS

3000 KEY WORDS FOR IELTS : 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP TRONG MỌI BÀI THI IELTS

Học 3000 từ vựng IELTS được xây dựng dựa trên 200 đề thi IELTS thật, và chọn lọc từ giáo trình Key Words For IELTS nổi tiếng của nhà xuất bản Collins.

Xem chi tiết

Chủ đề 194

GEOGRAPHY

0/17
GEOGRAPHY
Từ đã thuộc: 0/17
Học ngay

BÀI KIỂM TRA TUẦN 9

0/108

SOCIOLOGY 1

0/16

SOCIOLOGY 2

0/17

POLITICS 1

0/18

POLITICS 2

0/17

BUSINESS & ECONOMICS 1

0/16

BUSINESS & ECONOMICS 2

0/16

BUSINESS & ECONOMICS 3

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 10

0/116

BUSINESS & ECONOMICS 4

0/16

LAW

0/18

EDUCATION 1

0/19

EDUCATION 2

0/18

ART & LITERATURE

0/15

LINGUISTICS

0/16

HISTORY

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 11

0/117

ACTIONS & PROCESSES 1

0/19

ACTIONS & PROCESSES 2

0/19

ACTIONS & PROCESSES 3

0/19

ACTIONS & PROCESSES 4

0/20

ACTIONS & PROCESSES 5

0/19

ACTIONS & PROCESSES 6

0/19