3000 KEY WORDS FOR IELTS

3000 KEY WORDS FOR IELTS : 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP TRONG MỌI BÀI THI IELTS

Học 3000 từ vựng IELTS được xây dựng dựa trên 200 đề thi IELTS thật, và chọn lọc từ giáo trình Key Words For IELTS nổi tiếng của nhà xuất bản Collins.

Xem chi tiết

Chủ đề 194

HISTORY

0/18
HISTORY
Từ đã thuộc: 0/18
Học ngay

ACTIONS & PROCESSES 1

0/18

ACTION & PROCESSES 2

0/19

ACTION & PROCESSES 3

0/18

BÀI KIỂM TRA TUẦN 21

0/123

CHANGE

0/19

MENTAL PROCESSES

0/15

SPEECH & REPORTING 1

0/15

SPEECH & REPORTING 2

0/15

COMPARE & CONTRAST

0/15

CAUSE & EFFECT

0/17

TIME 1

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 22

0/111

TIME 2

0/15

STRUCTURES

0/15

SHAPE & POSITION

0/15

SIZE & AMOUNT

0/15

OPINION, UNCERTAINTY & PROBABILITY

0/19

IMPORTANCE & DEGREE

0/15

POSITIVE QUALITIES

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 23

0/111

NEGATIVE QUALITIES

0/15

RESEARCH METHODS

0/17

TEXTS & WRITING CONVENTIONS

0/15