VOCA For EVERYDAY ACTIVITIES
Từ vựng

VOCA for Everyday Activities: 1000 từ vựng, cụm từ tiếng Anh chỉ hành động, thói quen theo chủ đề

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 75

FIRST THING IN THE MORNING 1

0/18

FIRST THING IN THE MORNING 2

0/17

BRUSHING YOUR TEETH/FLOSSING

0/19

TAKING A SHOWER

0/19

GETTING DRESSED - A MAN 1

0/20

GETTING DRESSED - A MAN 2

0/20

GETTING DRESSED - A WOMAN 1

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/133

GETTING DRESSED - A WOMAN 2

0/20

MAKING A BED

0/18

MAKING BREAKFAST 1: MAKING COFFEE/ MAKING TEA

0/20

MAKING BREAKFAST 2: PREPARING COLD CEREAL/ MA

0/20

MAKING BREAKFAST 3: PREPARING AN EGG

0/19

EATING BREAKFAST

0/16

LEAVING THE HOUSE

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/129

TAKING A BUS 1

0/20

TAKING A BUS 2

0/16

DRIVING A CAR 1: STARTING OUT

0/17

DRIVING A CAR 2: OPERATING A CAR

0/20

DRIVING A CAR 3: DRIVING ALONG 1

0/20

DRIVING A CAR 3: DRIVING ALONG 2

0/20

TAKING A TRAIN

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/130