VOCA 4U (1)  YOUR HOUSE
Từ vựng

VOCA for Your House: 140 từ vựng về vật dụng trong gia đình

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 8

APARTMENT

0/20

A YARD

0/20

KITCHEN

0/20

BATHROOM

0/20

BEDROOM

0/20

CLEANING SUPPLIES

0/20

LIVING ROOM

0/20

Final test

0/70