Chọn gói học

VOCA Study Path (CEFR) - Level A0: Khóa học tiếng Anh theo lộ trình dành cho người mới bắt đầu

VOCA Study Path (CEFR) - Level A0: Khóa học tiếng Anh theo lộ trình dành cho người mới bắt đầu

Giúp bạn làm quen với tiếng Anh qua 44 chủ đề thông dụng theo mô tả trong khung CEFR.

Giúp bạn hình thành nền tảng cơ bản các kỹ năng và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.

Giúp bạn hình thành khả năng diễn đạt và tự tin sử dụng tiếng Anh cho những mục tiêu cơ bản trong cuộc sống.

Nâng cấp gói tài khoản PREMIUM để học không giới hạn khoá học tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về PREMIUM

Tiếp theo