Bài thi VOCA EPT

Kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

25phút
Level Check
ept level check
Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn
Hoàn toàn miễn phí. Có thể bắt đầu ngay.
Dựa trên khung tiêu chuẩn CEFR
Trả kết quả ngay sau khi hoàn thành.
Chia sẻ điểm số của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội
60phút
EPT Certificate
ept certificate
Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn
Bài thi có tính phí
Đánh giá chi tiết, cụ thể, và chính xác
Kết quả hoàn toàn phù hợp với các cấp độ CEFR
Nhận Chứng chỉ VOCA EPT™ được cá nhân hóa
Được chấp nhận bởi các đối tác VOCA