ENGLISH GRAMMAR FOR UPPER INTERMEDIATE (B2) banner

English Grammar For Upper Intermediate (B2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Cao trung cấp

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 22

CONJUNCTIONS: ADDITION

0/20
CONJUNCTIONS: ADDITION
Câu đã thuộc: 0/20
Học ngay

CONJUNCTIONS: CAUSE, REASON & RESULT

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CONJUNCTIONS: PURPOSE

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CONJUNCTIONS: CONTRAST

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CONJUNCTIONS: TIME

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CONDITIONAL: MIXED

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CONDITIONAL: OTHER EXPRESSIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

PASSIVE VOICE: VERBS WITH TWO OBJECTS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

PASSIVE VOICE: PERSONAL AND IMPERSONAL

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

IMPERATIVE: PASSIVE

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

PASSIVE VOICE: MODAL VERBS, INFINITIVES AND V-INGS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

PAST PERFECT CONTINUOUS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CLAUSES: OVERVIEW

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

NOUN CLAUSES

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

ADVERB CLAUSES

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

FUTURE PERFECT

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INDIRECT REPORTED SPEECH: STATEMENTS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INDIRECT REPORTED SPEECH: QUESTIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INDIRECT REPORTED SPEECH: ORDERS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INDIRECT REPORTED SPEECH: SUGGESTIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INDIRECT REPORTED SPEECH: EXCLAMATIONS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 

cefr grammar
Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA


Trong khóa học tiếp theo này: English Grammar For Upper Intermediate (B2), VOCA cung cấp cho bạn gần 35 chủ  điểm ngữ pháp, giúp bạn củng cố lại những kiến thức nền cũng như những chủ điểm ngữ pháp mới và bổ sung kiến thức về những thành phần cấu tạo câu (đặc biệt là câu ghép và một số cấu trúc câu phức) cũng như những cấu trúc từ thông dụng đến nâng cao phù hợp với trình độ của bạn, giúp bạn tiếp thu một cách tối đa tất cả những kiến thức ngữ pháp ở cấp độ này.

Cấu trúc nội dung khóa học gồm: 

- 11 bài học về những thành phần đơn và cơ bản cấu tạo nên từ và câu trong tiếng Anh: Conjunction Of Addition (Liên Từ Chỉ Sự Bổ Sung), Conjunction Of Cause, Reason, Result (Liên Từ Chỉ Nguyên Nhân), Lí Do, Kết Quả, Conjunction Of Purpose (Liên Từ Chỉ Mục Đích), Conjunction Of Contrast (Liên Từ Chỉ Sự Đối Lập), Conjunction Of Time (Liên Từ Chỉ Thời Gian), Independent Clauses (Mệnh Đề Độc Lập), Dependent Clauses (Mệnh Đề Phụ Thuộc), Clause (Mệnh Đề), Noun Clause (Mệnh Đề Danh Từ), Gerund Clause (Cụm Danh Động Từ), Adverb Clause (Mệnh Đề Trạng Ngữ).

- Tiếp theo là 3 cấu trúc thì trên sơ cấp: Present Perfect Continuous (Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn), Past Perfect Continuous (Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn), Future Perfect Tense (Thì Tương Lai Hoàn Thành).

- 20 cấu trúc cấu tạo câu, đặc biệt là câu ghép, giúp người học diễn đạt rõ hơn ý nghĩa cần trình bày: Mixed Conditional Sentence Type 1|Câu If Trộn Dạng 1, Mixed Conditional Sentence Type 2 (Câu If Trộn Loại 2), The Mixed Conditional (Câu Điều Kiện Kết Hơp), Conditional: Other Expressions (Câu Điều Kiện: Những Dạng Thức Khác), Verb With Two Objects In Passive (Câu Bị Động Với Động Từ Có Hai Tân Ngữ), Passive Infinitive (Dạng Bị Động Nguyên Mẫu), Passive With Verb Of Perception (Bị Động Với Động Từ Chỉ Sự Nhận Thức), Passive -Ing Form (Câu Bị Động Với Động Từ Thêm –Ing), Verb + Infinitive/ Gerund + Object Passive (Bị Động Với Cấu Trúc Verb + Infinitive/ Gerund + Object), Passive With Object Complement (Bị Động Với Bổ Ngữ Của Tân Ngữ), Personal Passive And Impersonal Passive (Câu BỊ Động Chủ Quan Và Câu Bị Động Khách Quan), Imperative Passive Sentences (Câu Mệnh Lệnh Dạng Bị Động), Passive With Modal Verbs, Infinitives And V-Ing (Câu Bị Động Với Động Từ Tình Thái, Động Từ Nguyên Mẫu Và Động TỪ Thêm –Ing), V, Reported Question (Câu Hỏi Tường Thuật), Reported Question-Word Question (Tường Thuật Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi), Reported Request And Order (Tường Thuật Câu Mệnh Lệnh Và Yêu Cầu), Reported Suggestion And Advice (Tường Thuật Câu Đề Nghị Và Lời Khuyên), Reported Exclamation (Tường Thuật Câu Cảm Thán), Reported Yes-No Answers (Tường Thuật Câu Trả Lời Yes-No).

Sau khi hoàn thành khóa học English Grammar For Upper Intermediate (B2) này, bạn có thể hình thành một câu ghép hay câu phức có độ khó tương đối, có khả năng đọc hiểu cũng như diễn đạt chuẩn và rõ ràng những cấu trúc câu trong một số tình huống nhất định, hình thành khả năng viết và liên kết nhiều câu về những chủ đề đơn giản và quen thuộc. Ngoài ra, người học còn có khả năng hiểu được ý chính của một văn bản có cấu trúc phức tạp về một chủ đề cụ thể hay trừu tượng.

Tuy nhiên, đối với những kiến thức ở trình độ B2, bạn sẽ không thể sử dụng cũng như viết những câu có cấu trúc quá phức tạp, hiểu được những ý nghĩa ẩn dụ hay ý ám chỉ trong một văn bản hay sử dụng nó trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, để có thể hình thành những kỹ năng trên, bạn cần rèn luyện thêm và làm quen với những khóa học ở trình độ cao hơn như C1 hay C2. 

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả