C: For Advanced

C: For Advanced

VOCA C (For advanced) là lộ trình bao gồm các khóa học giúp bạn hoàn thiện nền tảng cần thiết bao gồm từ vựng và ngữ pháp song song các kỹ năng trong tiếng Anh ở cấp độ Cao cấp.

Lộ trình có phù hợp với bạn?

Hãy giành ra 20 phút làm bài kiểm tra EPT Test hoàn toàn miễn phí để VOCA giúp bạn xác định trình độ và lộ trình phù hợp.

Danh sách khóa học, bài học thuộc lộ trình C

Bài học bổ trợ Bài hát