Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

400 từ vựng tiếng Anh cơ bản theo chủ đề
500 mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong giao tiếp
Biết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh