Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh của bạn

Trình độ tiếng Anh A0 Kiểm tra ngay
Chọn một kỹ năng:
Chọn một lộ trình:
Chọn một cấp độ:
Chọn một chứng chỉ:
Chọn một cấp độ:
Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học tiếng Anh trình độ sơ cấp

500 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
27 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Nắm vững 24 phụ âm tiếng Anh theo chuẩn IPA
110 mẫu câu tiếng Anh trình độ sơ cấp
Phản xạ tiếng Anh cấp độ A1