SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 4 banner
Học theo câu

Sentences For English Grade 4 - Những mẫu câu tiếng Anh cho học sinh lớp 4

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 41

Unit 1 (Lesson 1) - Nice to see you again.

0/15
Unit 1 (Lesson 1) - Nice to see you again.
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Unit 1 (Lesson 2) - Nice to see you again.

0/15

Unit 2 - I'm from Japan.

0/15

Unit 3 (Lesson 1) - What day is it today?

0/15

Unit 3 (Lesson 2) - What day is it today?

0/15

Review 1

0/15

Unit 4 (Lesson 1) - When's your birthday?

0/15

Unit 4 (Lesson 2) - When's your birthday?

0/15

Unit 5 - Can you swim?

0/15

Unit 6 (Lesson 1) - Where's your school?

0/15

Unit 6 (Lesson 2) - Where's your school?

0/15

Review 2

0/15

Unit 7 (Lesson 1) - What do you like doing?

0/15

Unit 7 (Lesson 2) - What do you like doing?

0/15

Unit 8 (Lesson 1) - What subjects do you have today?

0/15

Unit 8 (Lesson 2) - What subjects do you have today?

0/15

Unit 9 - What are they doing?

0/15

Review 3

0/15

Unit 10 - Where were you yesterday?

0/15

Unit 11 (Lesson 1) - What time is it?

0/15

Unit 11 (Lesson 2) - What time is it?

0/15

Unit 12 (Lesson 1) - What does your father do?

0/15

Unit 12 (Lesson 2) - What does your father do?

0/15

Review 4

0/15

Unit 13 (Lesson 1) - Would you like some milk?

0/15

Unit 13 (Lesson 2) - Would you like some milk?

0/15

Unit 14 - What does he look like?

0/15

Unit 15 (Lesson 1) - When's Children's Day?

0/15

Unit 15 (Lesson 2) - When's Children's Day?

0/15

Review 5

0/15

Unit 16 (Lesson 1) - Let's go to the bookshop.

0/15

Unit 16 (Lesson 2) - Let's go to the bookshop.

0/15

Unit 17 (Lesson 1) - How much is the T-shirt?

0/15

Unit 17 (Lesson 2) - How much is the T-shirt?

0/15

Unit 18 - What's your phone number?

0/15

Review 6

0/15

Unit 19 (Lesson 1) - What animal do you want to see?

0/15

Unit 19 (Lesson 2) - What animal do you want to see?

0/15

Unit 20 (Lesson 1) - What are you going to do this summer?

0/15

Unit 20 (Lesson 2) - What are you going to do this summer?

0/15

Final Test

0/15

Chi tiết về khóa học

Khóa học English Sentences for Grade 4 (170 mẫu câu tiếng Anh thường gặp dành cho học sinh lớp 4) được VOCA xây dựng dựa trên nguồn giáo trình TIẾNG ANH LỚP 4 của nhà xuất bản giáo dục. 

Thông qua khóa học này, VOCA Sentence mong muốn giúp các em có thể phát triển các mẫu câu với tính khả dụng cao (Colloquialism); từ đó hỗ trợ hình thành nền tảng giúp các em ở độ tuổi này có thể phát triển kỹ năng Nói và Giao tiếp (Speaking) sau này. 

Nội dung khóa học:
Các mẫu câu trong khóa học được thiết kế với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhằm giúp các em tiếp cận dễ dàng với khối câu giao tiếp. Về nội dung, các chủ đề được trải dài và đa dạng các tình huống thường gặp trong cuộc sống ở các môi trường giao tiếp gặp gỡ chào hỏi, trường học, du lịch… và bám sát các chủ đề theo giáo trình tiếng Anh lớp 4 hiện hành.

Đối tượng học:
Học sinh tiểu học hoặc người mới tiếp cận với tiếng Anh sẽ rất phù hợp và dễ dàng nắm bắt các mẫu câu ở khóa học trên và nhanh chóng tự tin trong giao tiếp.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học