SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 8 banner
Học theo câu

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG LỚP 8

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 45

UNIT 1.1 - LEISURE ACTIVITIES

0/15
UNIT 1.1 - LEISURE ACTIVITIES
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

UNIT 1.2 - LEISURE ACTIVITIES

0/15

UNIT 1.3 - LEISURE ACTIVITIES

0/15

UNIT 1.4 - LEISURE ACTIVITIES

0/15

UNIT 1.5 - LEISURE ACTIVITIES

0/15

REVIEW 1

0/15

UNIT 2.1 - LIFE IN THE COUNTRYSIDE

0/15

UNIT 2.2 - LIFE IN THE COUNTRYSIDE

0/15

UNIT 2.3 - LIFE IN THE COUNTRYSIDE

0/15

UNIT 3.1 - PEOPLE OF VIETNAM

0/15

UNIT 3.2 - PEOPLE OF VIETNAM

0/15

REVIEW 2

0/15

UNIT 4.1 - CUSTOMS AND TRADITIONS

0/15

UNIT 4.2 - CUSTOMS AND TRADITIONS

0/15

UNIT 4.3 - CUSTOMS AND TRADITIONS

0/15

UNIT 5.1 - FESTIVALS IN VIETNAM

0/15

UNIT 5.2 - FESTIVALS IN VIETNAM

0/15

UNIT 5.3 - FESTIVALS IN VIETNAM

0/15

REVIEW 3

0/15

UNIT 6.1 - FOLK TALES

0/15

UNIT 6.2 - FOLK TALES

0/15

UNIT 6.3 - FOLK TALES

0/15

UNIT 7.1 - POLLUTION

0/15

UNIT 7.2 - POLLUTION

0/15

REVIEW 4

0/15

UNIT 7.3 - POLLUTION

0/15

UNIT 7.4 - POLLUTION

0/15

UNIT 8.1 - ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

0/15

UNIT 8.2 - ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

0/15

UNIT 8.3 - ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

0/15

REVIEW 5

0/15

UNIT 9.1 - NATURAL DISASTERS

0/15

UNIT 9.2 - NATURAL DISASTERS

0/15

UNIT 10.1 - COMMUNICATION

0/15

UNIT 10.2 - COMMUNICATION

0/15

UNIT 10.3 - COMMUNICATION

0/15

UNIT 10.4 - COMMUNICATION

0/15

REVIEW 6

0/15

UNIT 11.1 - SCIENCE AND TECHNOLOGY

0/15

UNIT 11.2 - SCIENCE AND TECHNOLOGY

0/15

UNIT 11.3 - SCIENCE AND TECHNOLOGY

0/15

UNIT 12.1 - LIFE ON OTHER PLANETS

0/15

UNIT 12.2 - LIFE ON OTHER PLANETS

0/15

UNIT 12.3 - LIFE ON OTHER PLANETS

0/15

FINAL TEST

0/15

Chi tiết về khóa học

SENTENCES FOR ENGLISH GRADE 8 là khóa học câu tiếng Anh bao gồm 190 câu tiếng Anh thông dụng trong chương trình học tiếng Anh mới cập nhật theo bộ giáo dục, giúp học sinh nắm bắt được những cấu trúc và cách vận dụng tiếng Anh hữu hiệu hơn.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học