Công sở

Tiếng Anh Giao tiếp Văn phòng

Khóa học dành riêng cho người đi làm, giúp tự tin giao tiếp và sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong môi trường công sở.
Chọn một cấp độ:
WORKPLACE ENGLISH V1 0%
tiến độ 0%
MEETING PEOPLE
Bài 1
MEETING PEOPLE
Gặp gỡ và làm quen
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Miễn phí
Từ vựng
Từ vựng
HỌC NGAY
Miễn phí
Mẫu câu
Mẫu câu
HỌC NGAY
INTRODUCING YOURSELF
Bài 2
INTRODUCING YOURSELF
Tự giới thiệu
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
TALKING ABOUT YOUR COMPANY
Bài 3
TALKING ABOUT YOUR COMPANY
Nói về công ty
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 1
Bài 4
REVIEW 1
KIỂM TRA TỔNG KẾT 1
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
TALKING ABOUT YOUR JOB
Bài 5
TALKING ABOUT YOUR JOB
Nói về công việc
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
INTRODUCING YOUR BUSINESS
Bài 6
INTRODUCING YOUR BUSINESS
Giới thiệu về doanh nghiệp
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
MAKING PHONE CALLS
Bài 7
MAKING PHONE CALLS
Gọi điện thoại
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 2
Bài 8
REVIEW 2
KIỂM TRA TỔNG KẾT 2
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
TAKING AND LEAVING A MESSAGE
Bài 9
TAKING AND LEAVING A MESSAGE
Gửi tin nhắn thoại
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
ASKING QUESTIONS
Bài 10
ASKING QUESTIONS
Đặt câu hỏi
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
PLACING AN ORDER
Bài 11
PLACING AN ORDER
Đặt hàng
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 3
Bài 12
REVIEW 3
KIỂM TRA TỔNG KẾT 3
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
TALKING ABOUT PREFERENCE
Bài 13
TALKING ABOUT PREFERENCE
Nói về sở thích
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
TELLING THE TIME
Bài 14
TELLING THE TIME
Nói giờ
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
MAKING AN INVITATION
Bài 15
MAKING AN INVITATION
Lời mời
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 4
Bài 16
REVIEW 4
KIỂM TRA TỔNG KẾT 4
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
GIVING INSTRUCTIONS
Bài 17
GIVING INSTRUCTIONS
Hướng dẫn
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
CHECKING THE SCHEDULE
Bài 18
CHECKING THE SCHEDULE
Kiểm tra lịch
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
ARRANGING A MEETING
Bài 19
ARRANGING A MEETING
Sắp xếp lịch hẹn
Hoàn thành 0/3
0%
Hãy chọn một học phần:
Tổng quan
Bài học có tính phí
Để học bạn cần đăng ký mua khóa học hoặc nâng cấp PREMIUM
ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC NÂNG CẤP PREMIUM
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
REVIEW 5
Bài 20
REVIEW 5
KIỂM TRA TỔNG KẾT 5
Hoàn thành 0/2
0%
Hãy chọn một học phần:
Từ vựng
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM
Mẫu câu
Bài học có tính phí
Để học bạn cần nâng cấp PREMIUM
NÂNG CẤP PREMIUM

Bạn là người đi làm muốn TỰ HỌC tiếng Anh?

Tuy nhiên, trình độ tiếng Anh của bạn còn hạn chế, bạn chưa biết sẽ bắt đầu học từ đâu. Công việc hiện tại khiến bạn không có nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh…

Chính vì vậy: Bạn mong muốn tìm kiếm một chương trình học có thể giúp bạn cải thiện vấn đề một cách nhanh chóng, linh hoạt và bạn có thể thực hành ngay tại nhà, không cần phải tới trung tâm hay trường lớp.

Nếu đúng vậy thì Workplace English chính là chương trình tiếng Anh phù hợp nhất dành cho bạn. Với nội dung học bám sát thực tế, kết hợp với phương pháp được thiết kế dành riêng cho người tự học của VOCA. Chương trình sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả chỉ sau 3 tháng.

WORKPLACE ENGLISH: TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO DÂN CÔNG SỞ

Đây có phải khóa học dành cho bạn?

Tiếng Anh Giao tiếp Văn phòng là nhóm khóa học dành riêng và hướng đến đối tượng là nhân viên văn phòng và những người học đang công tác tại môi trường công sở. Nhóm khóa học này sẽ giúp bạn làm quen và thực hành tiếng Anh nhằm mục đích giao tiếp cùng đồng nghiệp và cấp trên nơi công sở. 

So với Tiếng Anh Giao tiếp Thương mại tập trung cả vào các chức năng giao tiếp chuyên sâu ứng dụng vào công việc, Tiếng Anh Giao tiếp Văn phòng cho bạn một cái nhìn tổng quan và đơn giản hơn để làm quen cùng ngoại ngữ mà vẫn giải quyết được hầu như mọi nhu cầu giao tiếp thông thường tại sở làm.

Nếu những mục tiêu bên dưới đây phù hợp với nhu cầu về khóa học mà bạn đang tìm kiếm thì đây có thể chính là nhóm khóa học dành cho bạn.

Nhóm khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Nắm vững những từ vựng thông dụng trong các tình huống giao tiếp thường gặp trong môi trường văn phòng (Chào hỏi, đề xuất, yêu cầu,...).

 • Nhận diện và hiểu rõ ý nghĩa và mục đích giao tiếp của tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thường gặp ở môi trường văn phòng.

 • Sử dụng được các mẫu câu giao tiếp để biểu thị ý định và mục đích giao tiếp phù hợp trong môi trường văn phòng.

 • Tự tin sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường văn phòng.

Nội dung của nhóm khóa học này bao gồm những gì?

Phân mục bao gồm 4 khóa học giúp bạn làm quen với Tiếng Anh Giao tiếp Văn phòng từ Cơ bản đến Nâng cao:

 • Workplace English V1: Lộ trình dành cho người Mới bắt đầu

 • Workplace English V2: Lộ trình dành cho trình độ Sơ cấp

 • Workplace English V3: Lộ trình dành cho trình độ Trung cấp

 • English at the Workplace: Lộ trình Nâng cao bổ sung với cách học thú vị qua bộ video của BBC

Trong chuỗi khóa học Workplace English, mỗi lộ trình sẽ bao gồm 15-17 chủ đề. Riêng lộ trình bổ trợ English at the Workplace sẽ có 64 chủ đề.

Mỗi chủ đề trong lộ trình sẽ bao gồm học phần Từ vựng và Mẫu câu:

 • Học phần Từ vựng cung cấp cho bạn những từ vựng xoay quanh chủ đề và được vận dụng trong tình huống giao tiếp cụ thể

 • Học phần Mẫu câu cung cấp cho bạn những cấu trúc mẫu câu giao tiếp nhằm thực hiện mục tiêu giao tiếp cụ thể theo chủ đề

Các học phần trên sẽ được xây dựng xoay quanh một Hội thoại hoặc Câu chuyện tình huống chủ đạo.

Làm sao để sử dụng nhóm khóa học này?

Về việc lựa chọn khóa học: 

 • VOCA khuyến nghị bạn theo học các lộ trình thuộc chuỗi Workplace English theo thứ tự để có thể xây dựng vốn tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến trung cấp. 

 • Sau đó, bạn có thể lựa chọn học bổ sung khóa English at the Workplace để tổng hợp và thu nhặt thêm kiến thức nâng cao về Giao tiếp Văn phòng và làm quen với một phần của Giao tiếp Thương mại.

 • Bạn vẫn có thể lựa chọn một lộ trình phù hợp với mục tiêu của mình; hãy đọc phần mô tả mục tiêu và chủ đề bài học của mỗi lộ trình để biết thêm chi tiết.

 • Riêng với lộ trình English at the Workplace (Nâng cao), bạn nên có kiến thức nền tảng đầu vào về từ vựng ở mức A2 để quá trình học đạt hiệu quả tốt hơn.

Về thứ tự các chủ đề:

 • Lộ trình được thiết kế theo trình tự của chủ đề và mỗi học phần với dụng ý cụ thể; do đó bạn được khuyến khích học theo lộ trình theo trình tự để đạt hiệu quả tốt nhất.

 • Nếu bạn gặp khó khăn ở một chủ đề, có thể bạn cần xem lại kiến thức và ôn tập các chủ đề trước đó.

 • Hãy học nghiêm túc và cố gắng hoàn thành mỗi chủ đề từ đầu đến cuối.

 

Làm sao để học hiệu quả cùng mỗi chủ đề trong lộ trình?

 1. Đọc kỹ phần Tổng quan ở đầu mỗi chủ đề để có cái nhìn bao quát về mục tiêu và kiến thức sẽ được học trong bài.

 2. Học Từ vựng để trang bị vốn từ sẽ được sử dụng trong hội thoại/câu chuyện và chủ đề. Hãy lưu ý đến yếu tố Phát âm của từ; học thật chậm với những câu yêu cầu kỹ năng Nghe và đừng bỏ qua phần học Phát âm!

 3. Học Mẫu câu để nắm vững các cấu trúc theo mục tiêu giao tiếp của mỗi chủ đề. Hãy lưu ý đến yếu tố Âm thanh của câu; học thật chậm với những câu yêu cầu kỹ năng Nghe và đừng bỏ qua phần học Phát âm! 

 4. Đọc kỹ phần Ngữ cảnh của Mẫu câu để hiểu rõ cách dùng và chức năng của mẫu câu trong hội thoại thực tế.

 5. Có thể bạn sẽ cần học lại hai học phần trên nhiều lần, đặc biệt là Mẫu câu để ghi nhớ sâu và hình thành phản xạ khi giao tiếp.

 6. Xem Kiến thức vận dụng (Hội thoại/Câu chuyện) trong phần Tổng quan và thực hành đóng vai để hỏi đáp cùng máy tính. Hãy vận dụng kỹ thuật Listen and Repeat (Nghe - Lặp lại), Shadowing (Đọc cùng lúc) hoặc Imitation (Nhại giọng) khi thực hành. 

 7. Thực hành nhiều lần và luân phiên đổi vai trong hội thoại. Đồng thời để tăng độ vận dụng, hãy thay thế những từ vựng đã học một cách phù hợp để tạo nội dung mới cho hội thoại.

 8. Xem lại phần Mục tiêu bài học trong phần Tổng quan và xác nhận đã thực hiện được các mục tiêu đề ra. Hãy xem lại và thực hiện những mục tiêu còn trống.

 9. Vận dụng ngay vào thực tế! Hãy tìm một tình huống ngoài đời thực trong quá trình làm việc tại văn phòng và sử dụng ngay những kiến thức đã học. Đừng lo ngại việc quên bài hoặc nói chậm, nói sai, vì việc bạn cố gắng sử dụng sẽ tạo thành thói quen đúng và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

 10. Hãy nhớ ôn tập! Trước khi bắt đầu bài học mới hoặc sau định kỳ một số bài học, hãy quay lại ôn tập và thực hành để đảm bảo kiến thức và phản xạ của bạn được củng cố và nhớ lâu.

Giúp bạn giao tiếp tiếng Anh hiệu quả và thành thạo nơi công sở
Mua khóa học Tiếng Anh Giao tiếp Văn phòng