Hệ thống luyện thi TOEIC Online

Practice Test 01
full test
Full test
Chưa vượt qua
KIỂM THỬ
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 02
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 03
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 04
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 05
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 06
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 07
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 08
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 09
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion
Practice Test 10
full test
Full test
Cần hoàn thành bài thi trên để mở
TẠM KHÓA
part 1
Part 1
Picture Description
part 2
Part 2
Question & Response
part 3
Part 3
Short Conversations
part 4
Part 4
Short Talk
part 5
Part 5
Incomplete Sentences
part 6
Part 6
Text Completion
part 7
Part 7
Reading Comprehesion