LEARN REAL ENGLISH
Từ vựng

Learn Real English: 750 từ vựng, cụm từ, thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong hội thoại giao tiếp thực tế của người Mỹ

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 71

TRIP TO WASHINGTON 1

0/14

TRIP TO WASHINGTON 2

0/15

EARTHQUAKES 1

0/15

EARTHQUAKES 2

0/14

THE WEDDING 1

0/13

THE WEDDING 2

0/14

GRATEFUL DEAD 1

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/99

GRATEFUL DEAD 2

0/14

GRANDMOTHER 1

0/15

GRANDMOTHER 2

0/12

HITCHHIKING IN EUROPE 1

0/15

HITCHHIKING IN EUROPE 2

0/14

MOVING AS A CHILD 1

0/10

MOVING AS A CHILD 2

0/9

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/89

MOVING AS A CHILD 3

0/11

MOVING AS A CHILD 4

0/14

MOVING AS A CHILD 5

0/10

PARENTS 1

0/12

PARENTS 2

0/11

BURNING MAN 1

0/14

BURNING MAN 2

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/86