ORIGINAL EFFORTLESS ENGLISH

ORIGINAL EFFORTLESS ENGLISH: KHÓA HỌC 1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CỦA GIÁO TRÌNH EFFORTLESS ENGLISH (LEVEL 1)

VOCA giúp bạn nắm vững hơn 1000 từ vựng của Original Effortless English - giáo trình luyện nói tiếng Anh như người Bản ngữ của tiến sĩ AJ Hoge chỉ trong 30 ngày.

Xem chi tiết

Chủ đề 59

DAY OF THE DEAD

0/20
DAY OF THE DEAD
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

A KISS

0/20

BUBBA'S FOOD

0/20

CHANGED

0/20

DRAG

0/20

INTIMACY

0/20

SECRET LOVE

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

THE RACE

0/20

BAD CHOICES 1

0/20

BAD CHOICES 2

0/20

DOUBLE STANDARD 1

0/20

DOUBLE STANDARD 2

0/20

GREEK FAMILY

0/20

LONGTIME AFFAIR

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

LOST CUSTODY

0/20

MEDDLING MOTHER-IN-LAW

0/20

NUDIST

0/20

OBSESSIVE BEHAVIOR

0/20

CAFE PUCCINI

0/20

DISOBEDIENCE

0/20

EMOTIONALLY INTELLIGENT HUSBANDS

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140