Tác giả:One Step

Đánh giá

5

CHARACTERISTIC - TÍNH CÁCH

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

arrogant

arrogantadj /ˈærəɡənt/

kiêu ngạo, kiêu căng, ngạo mạn

He is so arrogant.

ambitious

ambitiousadj /æmˈbɪʃəs/

nhiều tham vọng, kỳ vọng

He is an ambitious young manager.

bossy

bossyadj /ˈbɑsi/

hách dịch

She was very bossy, scared of nobody.

silly

sillyadj /ˈsɪli/

ngớ ngẩn

She looks really silly.

lazy

lazyadj /ˈleɪzi/

lười biếng

You are so lazy.

vain

vainadj /veɪn/

tự phụ, tự đắc

He is so vain.

self-confident

self-confidentadj /ˌselfˈkɑn·fə·dənt/

tự tin

She’s one of the most self-confident young women I’ve ever met.

thoughtful

thoughtfuladj /ˈθɔtfl/

sâu sắc, thận trọng, ân cần

Simon is very thoughtful.

aggressive

aggressiveadj /əˈɡresɪv/

hung hăng

She gets aggressive when she is stress.

brave

braveadj /breɪv/

gan dạ, dũng cảm

It was a brave decision to quit her job and start her own business.

childish

childishadj /ˈtʃaɪldɪʃ/

tính như trẻ con

It sounds childish.

impatient

impatientadj /ɪmˈpeɪʃnt/

thiếu kiên nhẫn, nóng nảy

She's a good teacher, but inclined to be a bit impatient with slow learners.

nosy

nosyadj /ˈnoʊzi/

quá tò mò, thọc mạch

Don't be so nosy! - It's none of your business.

optimistic

optimisticadj /ˌɑptəˈmɪstɪk/

lạc quan

Peter is an optimistic person.

pessimistic

pessimisticadj /ˌpɛsəˈmɪstɪk/

bi quan

I think you are being far too pessimistic.

pushy

pushyadj /ˈpʊʃi/

huênh hoang

I can't stand him anymore. He is so pushy.

sweet

sweetadj /swit/

ngọt ngào

My girlfriend is so sweet.

clumsy

clumsyadj /ˈklʌmzi/

vụng về

Tom talks very clumsy.

dishonest

dishonestadj /dɪsˈɑnəst/

không trung thực

This lawyer is dishonest.

careless

carelessadj /ˈkɛrləs/

bất cẩn, vô tâm

You are so careless.