KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

3000 KEY WORDS FOR IELTS (IMPROVER) - KHÓA HỌC 1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP TRONG MỌI BÀI THI IELTS

Bạn có thể thuộc nằm lòng 3000 từ vựng quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS với thời gian không quá 45 ngày.

Xem chi tiết

Chủ đề 71

MATHS

0/15
MATHS
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

GEOGRAPHY

0/17

GENERAL SCIENCE 1

0/18

GENERAL SCIENCE 2

0/18

PURE SCIENCES

0/15

APPLIED SCIENCES

0/15

BIOLOGY & MEDICINE 1

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/114

BIOLOGY & MEDICINE 2

0/15

BIOLOGY & MEDICINE 3

0/15

SOCIOLOGY 1

0/16

SOCIOLOGY 2

0/17

POLITICS 1

0/18

POLITICS 2

0/17

BUSINESS & ECONOMICS 1

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/114

BUSINESS & ECONOMICS 2

0/16

BUSINESS & ECONOMICS 3

0/16

BUSINESS & ECONOMICS 4

0/16

LAW

0/18

EDUCATION 1

0/19

EDUCATION 2

0/18

ART & LITERATURE

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/118