VOCA 4U (2) - SPORT 360°
Từ vựng

VOCA for Sport: 140 từ vựng về thể thao

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 8

OUTDOOR SPORT (1)

0/20

OUTDOOR SPORT (2)

0/20

INDOOR SPORT (1)

0/20

INDOOR SPORT (2)

0/20

THE KING OF SPORT 1

0/20

THE KING OF SPORT 2

0/20

INTERNATIONAL SPORTING ORGANIZATIONS AND EVEN

0/20

Bài Kiểm Tra Tổng Kết

0/140