TRAVELING
Từ vựng

VOCA for Traveling: 140 từ vựng tiếng Anh du lịch thông dụng nhất

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 8

FLIGHTS

0/20

DIRECTION

0/20

SIGHTSEEING

0/20

AT THE HOTEL

0/20

TRANSPORT

0/20

AT THE RESTAURANT

0/20

SERVICE

0/20

Bài Kiểm Tra Tổng Kết

0/140