VOCA For Business

VOCA For Business: Từ Vựng Tiếng Anh Kinh Doanh

Khóa học English For Business của VOCA sẽ cung cấp cho bạn học hơn 600 từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh. Nội dung khóa học được VOCA thiết kế dựa trên giáo trình English For Business uy tín của Cambridge.

Xem chi tiết

Chủ đề 46

Management 1

0/15
Management 1
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

Management 2

0/15

Work and Motivation 1

0/16

Work and Motivation 2

0/16

Company Structure 1

0/15

Company Structure 2

0/15

Managing across cultures 1

0/16

Bài kiểm tra tuần 1

0/108

Managing across cultures 2

0/16

Recruitment 1

0/15

Recruitment 2

0/14

Women in Business

0/18

The different sectors of Economy 1

0/15

The different sectors of Economy 2

0/15

The different sectors of Economy 3

0/15

Bài kiểm tra tuần 2

0/108

Production 1

0/17

Production 2

0/17

Logistics

0/14

Quality

0/18

Products

0/15

Marketing

0/15

Advertising

0/20

Bài kiểm tra tuần 3

0/116